Energieplan gedragen en omarmd – een mijlpaal!

Vorig zomer publiceerden we het Energieplan WEN dat we samen met netbeheerder Liander hebben geschreven. Het plan beschrijft wat er allemaal moet gebeuren om de energietransitie van Wijnjewoude te realiseren. Daarmee vormt het een waardevol voorbeeld voor andere dorpen. En dat is precies de bedoeling van een pilot als WEN.
De afgelopen maanden is heel veel energie gestoken in het delen van de uitkomsten met nagenoeg alle partijen die een rol spelen bij deze energietransitie. Immers de transitie kan alleen slagen met een integrale aanpak.
Inmiddels is ook duidelijk op welke wijze de uitvoering wordt georganiseerd. De WEN aanpak wordt niet alleen omarmd door provincie en gemeente, maar ook door LTO, Gasunie, Liander en Wetterskip. Tezamen willen zij de proef met de energietransitie van Wijnjewoude laten slagen en hebben zij hun bestuurlijke en/of praktische betrokkenheid toegezegd. (Ook Elkien lijkt voorzichtig betrokkenheid te tonen) Binnenkort zal de intentieverklaring door partijen worden ondertekend, waarmee het Energieplan WEN officieel op de rails wordt gezet.
Met bijdragen van Provincie, Gemeente en Gasunie wordt een programmamanager aangesteld om de diverse beoogde projecten in het Energieplan te coördineren en ten uitvoer te brengen.

De projecten uit het Energieplan:

A. Besparing particulieren en bedrijven
Hier willen we de ingezette werkwijze van Buurkracht in 2019 stapsgewijs uitrollen over het hele dorp. Dit voorjaar organiseren de pilot buurtteams met buurkracht en WEN een workshop avond voor het hele dorp, waar je veel kunt leren over besparing en opwek van zonnestroom.

B. Huurwoningen
Hoewel we van Elkien pas in mei/juni concrete uitspraken verwachten, hopen we dat de woningcorporatie toch besluit tot het verduurzamen van de ruim 160 huurwoningen in Wijnjewoude.

C. Grootschalige opwek
Dit betreft het realiseren van collectieve opwek van zon en windenergie. Bijvoorbeeld met zonnedaken op stallen en andere bedrijfspanden, een zonneweide op en rond het energiepark en misschien ook kleine windmolens op boerenerven etc. Ook de realisatie van het Postcoderoosproject op zorgboerderij De Twa Bûken is onderdeel van dit project.
En natuurlijk gaan we aan de slag met plannen voor opslag van energie (zo mogelijk op het energiepark).

D. Mestvergisting en groengas
De agrariërs zijn van doorslaggevende betekenis in de energietransitie van het landelijk gebied. Dat geldt zeker ook in Wijnjewoude. Omdat ons dorp voornamelijk veehouders kent, kunnen we slim gebruik maken van de grote hoeveelheid mest van de Wijnjewoudster veestapel. Door de mest te vergisten wordt de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen enorm teruggebracht en kan het daarmee opgewekte biogas op verschillende manieren voor het dorp worden ingezet. Eén van de belangrijkste daarvan is, om via opwerking groen gas te produceren dat het aardgas in Wijnjewoude kan vervangen.
RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) heeft een specialist ingezet om bij 12 veehouders een energiescan uit te voeren. Met deze scans kan worden geïnventariseerd waar energiewinst te behalen is, zowel op de boerderij als voor het dorp.
Een geheel nieuw concept, voor de ‘verwaarding’ van mest, dat met enkele Wijnjewoudster boeren is uitgedacht, moet worden onderzocht op haalbaarheid. Het Energiepark WEN is hiervoor een aangewezen locatie. Later meer.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *