Agenda Algemene Ledenvergadering 15 april 2024

Maandag 15 april 2024 in MFC de Swingel. Aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Notulen ALV 18 december 2023
Lees hier de concept notulen ALV 18 december 2023.

3. Terugblik 2023
• Algemeen jaarverslag (Verslag van het bestuur WEN 2023)
• Besparen (Jaarverslag Besparen 2023)
• Groengas (Voortgangsrapportage Groengas tot april 2024)
• Jaarrekening (Financiële stand van zaken 2023/2024) Het verslag van de accountant volgt.

4. Benoeming leden Raad van Toezicht (Geert Klaver)
• Verslag werving en selectie leden Raad van Toezicht WEN (Verslag selectiecommissie)
• Besluitvorming over benoeming voorgestelde kandidaten

5. Verhuur hybride warmtepomp plus zonnepanelen
• Verzoek financiering verhuur aan gemeente (Verzoek aan Gemeente Opsterland) ter bespreking
• Voorstel financiering uit PAW aan leden (Voorstel aan leden WEN) ter besluitvorming

6. Rondvraag

7. Sluiting