Agenda Algemene Ledenvergadering 18 december 2023

Maandag 18 december 2023 in MFC de Swingel. Aanvang 20.00 uur

1. Opening en mededelingen

2. Notulen ALV 29 november 2023
Lees hier de concept notulen ALV 29 november 2023.

Bijlage 1 presentatie Oprichting Toezichthoudend Orgaan
Bijlage 2 notitie werkgroep Statutenwijziging

3. Concept Statutenwijziging besluitvormend
• Vaststellen Nieuwe Statuten
Bijlage 3 concept Statutenwijziging

4. Profiel leden Raad van Toezicht besluitvormend
Zie presentatie Oprichting Toezichthoudend Orgaan dia 31 t/m 33
• Vaststellen profiel leden Raad van Toezicht

5. Werving en Selectie leden Raad van Toezicht besluitvormend
Zie presentatie Oprichting Toezichthoudend Orgaan dia 34
• Instellen Commissie Werving en Selectie Raad van Toezicht

6. Rondvraag

7. Sluiting