Agenda Algemene Ledenvergadering 22 februari 2023

Algemene Ledenvergadering WEN
woensdag 22 februari 2023 om 19.30 uur in MFC de Swingel

1. Opening en mededelingen

2. Huurmogelijkheid hybride warmtepomp en/of zonnepanelen
Toelichting door Tina Hulst, projectleider besparen

3. De Friese Drieslag
Het provinciale belang van het groengas bedrijfsmodel Wijnjewoude voor fossielvrije verwarming, klimaat (CO2) en natuur (stikstof) en nieuw perspectief voor de melkveehouderij.  Link naar flyer en  link naar beschrijving pilot project De Friese Drieslag.
Toelichting door beleidsadviseur Sander de Vries, Provinsje Fryslân

4. Samenwerking met Fascinating
‘De toekomst van de landbouw: duurzaam en gevarieerd’
Over de rol van coöperatieve groengasproductie uit monovergisting voor een duurzame en circulaire landbouw in Noord Nederland.
Toelichting door Tjeerd Jongsma, directeur Fascinating https://fascinating-groningen.nl/toekomstbeeld-landbouw/

5. PAUZE

6. Voortgang Leefbaarheid 2
Toelichting op stand van zaken en voortgang werkgroep Leefbaarheid 2.
Werkgroep Leefbaarheid 2 heeft in mei 2022 haar conclusie gedeeld dat centrale vergisting op de RWZI de meest haalbare optie is om 1 miljoen m3 groengas voor Wijnjewoude te produceren. Zij verwacht dat dit kan zonder overlast voor de buurt. Op grond daarvan heeft de werkgroep opdracht gegeven te onderzoeken of groengas productie op de oude RWZI inderdaad mogelijk is zonder overlast voor de buurt. https://wijnjewoude.net/groengas/)
Onafhankelijk gespreksleider: Henk Deinum

7. Bestuurszaken
a. Notulen ALV 17 oktober 2022
b. Herbenoeming Rigt Bosma
c. Begroting 2023
d. Aanpassing statuten ivm Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

8. Wat verder ter tafel komt

9. Sluiting

De ledenvergadering is openbaar toegankelijk

Bestuur WEN