Agenda Algemene Ledenvergadering 28 juni 2023

Woensdag 28 juni 2023 om 20.00 uur in MFC de Swingel

1. Opening

2. Verhuur hybride warmtepompen en zonnepanelen (toelichting Tina Hulst)

3. Notulen ALV 22 februari 2023
De notulen van 22 februari 2023 vind je hier.

4. Jaarverslag 2022
Het jaarverslag 2022 vind je hier.

Het verslag bestaat uit de hoofdstukken:

  1.    Voorwoord bestuur
  2.    Algemene zaken bestuur
  3.    Besparen
  4.   Duurzame opwek elektriciteit
  5.   Groengas
  6.   Jaarrekening vind je hier.

5. Informatie en verantwoording van het WEN bestuur
Er is een verzoek gekomen om inzage in alle verslagen van de bestuursvergaderingen van de afgelopen drie jaren en de concept overeenkomsten met de veehouders. Het bestuur van WEN is hier niet op ingegaan. Daarop wilde betrokkene dit punt agenderen voor de ALV.
De toelichting op het bestuursstandpunt vind je  hier.

6. Pauze

7. Voorbereiding statutenwijziging
De notaris heeft WEN geadviseerd de statuten te wijzigen, omdat er sinds de oprichting van de coöperatie indringende wijzigingen opgetreden zijn. Zo is de wet veranderd (de WBTR) waarop de statuten aangepast dienen te worden. Ook is er tijdens de oprichting in 2015 geen rekening mee gehouden, dat WEN zich binnen 8 jaar zou ontwikkelen tot een organisatie waar miljoenen euro’s in omgaan.
De notaris adviseert daarom een toezichthoudend orgaan in te stellen en de zittingstermijnen van het bestuur aan te passen. Een toelichting en de voorstellen vind je hier.

8. Wat verder ter tafel komt

9. Sluiting