mrt 08

Ledenvergadering

AGENDA

1. Opening en welkom door voorzitter Pieter de Kroon
2. Bespreking stand van zaken/activiteiten bestuur WEN, wat de vervolgstappen daarin kunnen zijn, welke externe partners daarin ondersteuning bieden maar vooral welke ideeën u als WEN lid hebt en waarmee u kunt/wilt ondersteunen.
– Besparing
– Zonne-energie: o.a. benoemen werkgroep
– Mono-mestvergisting- Verduurzaming huurwoningen

3. PAUZE

4. Notulen jaarvergadering d.d. 16 februari 2017
5. Vaststellen Huishoudelijk Reglement Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal UA
6. Financieel verslag van de coöperatie over het afgelopen boekjaar onder overlegging van de verlies- en winstrekening over en de balans ultimo dat jaar. Jaarrekening 2017
7. Begroting voor het lopende boekjaar (volgt)
8. Benoeming kascontrolecommissie
9. Voorstel tot handhaving van de huidige contributie van 0 euro.
10. Wijziging samenstelling bestuur (huidige bestuurssamenstelling: Pieter de Kroon, voorzitter; Grietje Rooks, secretaris; Jaap Laanstra, penningmeester; Frans Pool en Michel Scherpenzeel)

11. Rondvraag
12. Sluiting

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.