Toelichting bestuur WEN op beëindigen bestuurlijk overleg Klein Groningen – WEN 11 mei 2023

Op de ledenvergadering van 22 februari 2023 is er gemeld, dat er een bestuurlijk overleg zou gaan plaats vinden tussen WEN en buurtvereniging Klein Groningen (vertegenwoordigd door de cie Mestvergisting (René Koopmans, Ronnie Stoker en Marga Oosterveld en Jan Heeringa namens een deel van de Weinterp) onder onafhankelijk voorzitterschap van Henk Deinum. Het bestuur van WEN werd vertegenwoordigd door Pieter de Kroon, Sietze Hospes en Tjerk Sinnema.

Inmiddels hebben er drie gesprekken plaats gevonden. De inzet was om een onafhankelijke deskundige te vragen naar de situatie te kijken. Het is dan van belang om de onderzoeksvraag vast te stellen en daar overeenstemming over te hebben.

Klein Groningen bracht de volgende vragen in: (zie bijlage A voor volledige versie)

  1. Wat is de beste methode om Wijnjewoude energieneutraal te maken
  2. Wat is de beste locatie om dit tot stand te brengen.

Voor WEN waren de volgende vragen van belang: (zie bijlage B voor volledige versie)

  1. Heeft WEN bij haar overwegingen en daaropvolgende besluitvorming met de keuze voor groengas voldoende rekening gehouden met alle technische en economische mogelijkheden en maatschappelijke ontwikkelingen en is de keuze voor groengas voldoende onderbouwd.
  2. Heeft WEN bij haar onderzoek of groengas productie zonder overlast mogelijk is op de voormalige RWZI-locatie voldoende rekening gehouden met de belangen van alle – dus inclusief de omwonenden van de locatie – inwoners van Wijnjewoude. Is er daarbij voldoende geïnvesteerd in het zoeken naar alternatieven.

Uit deze vragen kwam er een duidelijk verschil van inzicht naar voren. Klein Groningen wil vanaf nul beginnen met nieuw onderzoek hoe Wijnjewoude energie neutraal kan worden en WEN wil laten toetsen of ze wel de goede dingen doet en niet in een tunnelvisie beland is en daardoor een verkeerde koers gekozen heeft. Gezien alle steun vanuit de landelijke overheid (toekenning van de PAW), de provincie (omarmen de Friese Drieslag en recente subsidieverlening), de gemeente (warmtevisie) denken wij dat we de juiste richting hebben, maar we willen geluiden van kritische leden serieus nemen en voelen daarom zeker voor een extra externe toets.

Er werd afgesproken dit verschil in benadering voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige, die als een “arbiter” een zwaarwegend advies aan partijen uit zou brengen over hoe je dit oplost. Toen moesten we alleen nog de goede persoon vinden om dit onderzoek te doen, een soort Remkes. Klein Groningen heeft hiervoor suggesties gedaan, Henk Deinum heeft een zestal namen genoemd en WEN heeft daar twee aan toegevoegd. (zie bijlage C voor mail Henk Deinum dd 17 april en WEN 22 april)

Vlak voor de vergadering, waarin de definitieve keuze besproken zou worden, heeft Klein Groningen afgezegd, omdat ze vindt dat de gemeente meer regie moet nemen. (zie bijlage D mail Marga Oosterveld dd 28 april).
Henk Deinum heeft daarop gereageerd en zijn teleurstelling over het beëindigen van het overleg uitgesproken. (zie bijlage E mail Henk Deinum dd 3 mei)

Het bestuur van WEN is teleurgesteld, dat Klein Groningen de poging om via overleg en het inschakelen van een onafhankelijke deskundige het geschil met WEN op te lossen, heeft afgezegd.

Dit betekent, dat het onderzoek naar de vraag of er zonder overlast groengas geproduceerd kan worden op de voormalige RWZI locatie, voorgezet wordt. En dat de uitkomsten beoordeeld worden door de werkgroep Leefbaarheid 2, die werkt onder onafhankelijk voorzitterschap van Arjen Bosch. Zodra daar meer over bekend is zullen we jullie verder informeren.

Bijlage A Opzet en kader onderzoek n.a.v. overleg WEN en Klein Groningen-Weinterp (Voorstel Klein Groningen)

Bijlage B Onderzoeksvragen groengas productie Wijnjewoude (Voorstel WEN)

Bijlage C Mail van Henk Deinum 17 april 2023 (Kandidaten advisering conflict WEN) en mail van Pieter de Kroon dd 22 april 2023 (Toevoeging aan mail Henk Deinum van 17 april 2023)

Bijlage D Mail van Marga Oosterveld met afzegging bestuurlijk overleg dd 28 april 2023

Bijlage E Mail Henk Deinum dd 3 mei 2023 (reactie op beëindigen overleg).