Feiten en cijfers

***netwerkbeheerders Enexis, Liander, Stedin en Edinet zijn per 2018 gestopt met het leveren van data via de database ‘Energie in Beeld’. De hieronder gerapporteerde cijfers zijn daarom niet meer actueel. We onderzoeken momenteel of vergelijkbare cijfers via het CBS op te leveren zijn.***

 

 

Wijnjewoude in 10 jaar energieneutraal. Dat is de doelstelling van WEN. Om de komende jaren de vinger aan de pols te kunnen houden en de voortgang te kunnen meten, was er behoefte aan een ‘nulmeting’: Waar staat het dorp nu en waar willen we naar toe? Er is daarom – voor het eerst in het jaar 2015 – een analyse gemaakt aan de hand van de volgende kengetallen:

  • Elektriciteitsverbruik in Kwh
  • Gasverbruik in m³
  • CO² uitstoot in kg

De kengetallen zijn bepaald aan de hand van de database van ‘Energie in Beeld’.

‘Energie in Beeld’ is een applicatie van de netwerkbeheerders Enexis, Liander, Stedin en Endinet, welke gemeenten in staat stelt om online de (historische) data van de eigen gemeente in te zien. De gemeente Opsterland heeft de gegevens uit de database beschikbaar gesteld aan WEN. Door de werkgroep is dit basismateriaal vervolgens verwerkt om in historisch perspectief inzichtelijk te maken waar Wijnjewoude staat ten opzichte van de gemeente Opsterland als geheel.

De gepresenteerde kengetallen beslaan de periode 2010 t/m 2017. De cijfers worden  jaarlijks aangevuld met de nieuw beschikbare jaarcijfers om zo te monitoren in hoeverre WEN op koers ligt.

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Wijnjewoude weerspiegelt het toenemend milieubewustzijn en de inmiddels in huishoudens getroffen besparende maatregelen, waaronder de maatregelen binnen de bebouwde kom op basis van de speciaal voor het dorp in 2015 beschikbaar gestelde ISV-subsidie. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik is de laatste 5 jaar telkens gedaald. Het gemiddelde is met 19% afgenomen van 6.192 Kwh (2010) tot 5.031 Kwh (2017). Ter vergelijking: In dezelfde periode nam het gemiddelde elektriciteitsgebruik in de hele Gemeente Opsterland toe met 1%.

Het gemiddelde gasgebruik  in Wijnjewoude neemt sinds 2010 jaarlijks af met ca. 2% tot 4%. Ten opzicht van 2010 is het gemiddelde (2017) met 18% afgenomen. Ook hier is het effect van besparende maatregelen dus al duidelijk te zien. In de gehele gemeente Opsterland bedroeg de afname over deze periode 14%, ook een behoorlijke daling.

 

Tot zover de beschrijving van de uitgangssituatie voor WEN. Geïnteresseerden kunnen het volledige rapport WEN nulmeting 2010-2017 update 3.0 – mei 2018 inclusief een toelichting op de gepresenteerde cijfers raadplegen. Daarin  onder meer ook cijfers voor verschillende delen van het dorp (bebouwde kom en buitengebieden) en ook cijfers m.b.t. de CO²-uitstoot.