Jaarverslag 2021

Inhoud
1. Voorwoord
2. Algemene zaken bestuur
3. Besparen
4. Duurzame opwek elektriciteit
5. Groengas
6. Jaarrekening

 

1. Voorwoord

Met gepaste trots presenteert WEN haar jaarverslag 2021. Weliswaar wat te laat, maar dat is soms in een vrijwilligers organisatie aan de orde. Alle betrokkenen bij WEN werken keihard en resultaatgericht en dan heeft de formele verantwoording niet altijd de hoogste prioriteit.

En de resultaten zijn er! Afgelopen jaar is er veel werk verzet en we liggen prima op koers. En omdat we nu pas het jaarverslag presenteren, kunnen we de gegevens van het eerste halfjaar 2022 ook al meenemen. De stimuleringsregeling besparen doet zijn werk. Inmiddels hebben bijna 40% van de bewoners hier gebruik van gemaakt en is er naar schatting door de bewoners van Wijnjewoude al meer dan 2 miljoen Euro in duurzaamheid geïnvesteerd. En dat proces loopt in 2022 door, waarbij door de hoge energie prijzen het besef van urgentie behoorlijk toegenomen is.

De volgende uitdaging is om het mogelijk te maken, dat ook de bewoners, die zelf onvoldoende geld hebben, kunnen gaan investeren in duurzaamheid. Er wordt hard aan gewerkt om de voorwaarden die dit mogelijkheid maken, uiterlijk per 1 januari scherp te hebben. Als dit succesvol verloopt, haalt WEN haar volledige besparingsdoelstelling ruim op tijd.

Ook met de duurzame opwek gaat het voorspoedig. Het aantal zonnepanelen bij particulieren is afgelopen jaar explosief gestegen. En vanaf eind oktober wordt via de WEN zonneweide 950.000 kWh elektriciteit opgewekt. Het duurzame financiële rendement, dat gezien de stijgende energieprijzen naar verwachting aanzienlijk zal zijn, komt beschikbaar voor het dorp.

Ingewikkelder is het met het draagvlak voor groengas productie. De landelijke politiek is inmiddels “om”, getuige de citaten uit de voortgangsrapportage Groengas. RVO en het ministerie van EZK steunen ons bij de poging om het bedrijfsmodel Wijnjewoude in de SDE++ regeling op te nemen. De verwachting is dat dit in uiterlijk 2024 lukt. Voor de boeren lijkt het belang van vergisting, gezien de stikstofproblematiek, ook toe te nemen. Wat dat betreft staan alle seinen op groen.

Maar de tegenstand bij een aantal omwonenden van de RWZI blijft robuust en dat nemen wij zeer serieus. Zo reageren wij op alle brieven, die op dit onderwerp betrekking hebben. En er heeft intensief overleg plaatsgevonden in de werkgroep Leefbaarheid 1. Na de eindrapportage van deze werkgroep, heeft de gemeente buurtverenigingen gestimuleerd te participeren in werkgroep Leefbaarheid 2. De werkgroep heeft haar tussentijdse bevindingen gepresenteerd op druk bezochte avonden, één voor de omwonenden en één voor het dorp. Nu vindt er onderzoek plaats of er op de RWZI groengas productie zonder overlast mogelijk is.

Het financieel jaarverslag laat zien dat we door de PAW aanwijzing veel geld op de bank hebben en WEN geen financiële problemen heeft en dat elk adres kan profiteren van de stimuleringsregeling. Om dit goed te organiseren, wordt er binnen de WEN organisatie veel werk verzet.

Nadat we met betrekking tot de zonneweide afscheid genomen hadden van projectontwikkelaar Soleila, is er ook veel tijd besteed aan het in het in eigen beheer realiseren van de zonneweide.

Inmiddels blijkt, dat de groenproductie uit mest een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor de klimaat-, natuur- en energie crises en veel steun krijgt. We werken er hard aan om uit te zoeken op welke manier de groengas productie het best bij Wijnjewoude past.

Al deze werkzaamheden vergen veel van alle mensen, die dit gezamenlijk voor elkaar brengen. Soms dreigt het teveel te worden en loopt het de WEN mensen over de schoenen, maar de verbinding met het grote doel en met elkaar helpt ons er doorheen. In vergelijking met andere projecten is het heel bijzonder, dat we deze resultaten halen met de inzet van vrijwilligers en dat we het betalen van medewerkers beperkt houden tot 3 dagen per week.

Het bestuur wil alle inwoners van Wijnjewoude hartelijk bedanken voor hun steun aan ons streven om Wijnjewoude in 2025 energie neutraal te laten functioneren. En daarbij verdienen een aantal mensen, in willekeurige volgorde, een bijzondere vermelding. Tina Hulst, Janny en Henk Janssen, Harm de Kroon, Tjerk Sinnema, Willem Reitsma, Jan Lammert Sijtsema, Esther van Amsterdam, Tjalling Reitsma, Marco Pool, Henk van der Ploeg, Popke Veenstra, zonder jullie geweldige inzet was dit niet gelukt! We krijgen ook spontane en hartverwarmende reacties uit het dorp en dat waarderen wij zeer. Er moet ook nog veel werk verzet worden, maar deze steun zorgt ervoor, dat we moedig voorwaarts gaan!

Het bestuur van WEN.
Frans Pool, Rigt Bosma, Michel Scherpenzeel, Sietse Hospes, Pieter de Kroon

 

2. Algemene zaken bestuur

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 11 keer. Meerdere keren werd er online vergaderd in verband met de het heersende Corona-virus. De belangrijkste onderwerpen waren:

• Voortgang besparen.
• Voortgang duurzame opwek elektriciteit.
• Voortgang groengas productie.
• Samenwerkingsovereenkomst WEN/Gemeente.
• Regie, Uitwerking en verantwoording PAW.
• Halfjaarlijkse verantwoording en voortgangsoverleg naar de gemeente.
• Ontwikkeling werkrelatie WEN/Gemeente. Timo sluit aan bij projectleidersoverleg.
• Overleg gemeenteraad.
• Verdere professionalisering organisatie.
• Organiseren infodag hybride warmtepompen.
• Introductie Earn-E monitor.
• Voorbereiding bestuurlijke klankbordgroep met Gemeente, Provincie, LTO en Gasunie.
• Uitwerking samenwerking Elkien. Versnelde verduurzaming woningen D,E,F.
• Eindrapportage werkgroep Leefbaarheid 1.
• Instellen op initiatief van de gemeente van werkgroep Leefbaarheid 2.
• Begeleiding 2 studenten Sociale Antropologie. Zij lopen 4 maanden mee.
• Wederverkopersvergoeding EVO. Elektrische bezorgauto nieuwe buurtsuper
• Afscheid Jac Pluis, die de bestuurlijke ondersteuning verzorgde.
• Keuze accountant. HSG accountants Groningen.

Het werk van de bestuursleden beperkt zich overigens niet tot de bestuursvergaderingen. Tussen de vergaderingen door is er veel contact om alle lopende praktische zaken af te handelen en beleid voor te bereiden en vinden er vergaderingen plaats met belangrijke partners. Sommige bestuursleden hebben bijna dagelijks contact en het aantal mails, dat per dag verstuurd wordt is indrukwekkend. Vaak worden er ook ad hoc werkgroepen gevormd, voor besparen is er een (bestuurlijk) kernteam ingesteld, dat regelmatig bij elkaar komt. Voor de afhandeling van alle stimuleringsaanvragen is er een commissie, de CAS (Commissie Aanvraag Stimuleringsbijdrage). Daarbij hebben we gemerkt hoe rijker het werd, toen we weer live konden . Dat was voor ons een feest.

Het echte feest was natuurlijk op 3 april: feestelijke opening Proeftuin PAW en stimuleringsregeling (online programma) en het uitdelen van bijna 900 waardebonnen ad € 2.000. Helaas moesten we ons beperken tot een on-line “feest”, maar toch hebben veel dorpsbewoners dit digitaal meebeleefd.

Communicatie is voor ons erg belangrijk. In dat kader verzorgden we in 2021:

• Maandelijkse Rubriek ‘WEN Stap voor Stap’
• Maandelijkse WEN nieuwsbrief voor leden en belangstellenden
• PR rond Opening Proeftuin
• Infodag Hybride warmtepomp
• Bespaarmeter
• Samen met kerken en Plaatselijk Belang oproep om energie armoede te melden.

 

3. Besparen

Lees hier het jaarverslag Besparen 2021.

 

4. Duurzame opwek elektriciteit

Lees hier de voortgangsrapportage Duurzame opwek elektriciteit 2021

 

5. Groengas

Lees hier de Voortgangsrapportage Groengas 2021 (aangevuld tot juli 2022)

 

6. Jaarrekening

Lees hier de  jaarrekening 2021.