Jaarverslag 2022

Inhoud
1. Voorwoord
2. Algemene zaken bestuur
3. Besparen
4. Duurzame opwek elektriciteit
5. Groengas
6. Jaarrekening

1. Voorwoord

Met gepaste trots presenteert WEN haar jaarverslag 2022. En we leren. Waren we over 2021 nog te laat, inmiddels is onze interne organisatie verder geprofessionaliseerd, zodat we het jaarverslag, inclusief accountantscontrole, nu wel binnen de gestelde termijn kunnen voorleggen aan de ALV. Hieraan hebben alle betrokkenen bij WEN door hun grote inzet bijgedragen. Afgelopen jaar is er veel werk verzet en we liggen prima op koers.

De stimuleringsregeling besparen doet zijn werk. Inmiddels heeft 40% van de bewoners hier gebruik van gemaakt en is er naar schatting door de bewoners van Wijnjewoude al meer dan 2 miljoen Euro in duurzaamheid geïnvesteerd. En dat proces loopt in 2023 en de volgende jaren door, waarbij door de hoge energieprijzen het besef van urgentie behoorlijk toegenomen is. De trieste omstandigheden in Oekraïne en de tegen Rusland ingestelde sancties doen het besef groeien, dat onafhankelijkheid met betrekking tot de energievoorziening van groot belang is. En daar komt nog bij, dat steeds duidelijker wordt, dat ook klimaatverandering en de slechte toestand van de natuur in Nederland, reductie van broeikasgas en het verminderen van de uitstoot van stikstof van belang zijn.
In de hoofdstukken over besparen, duurzame opwek van elektriciteit en de productie van groengas is te lezen welke initiatieven WEN in 2022 ontplooid heeft.

Ook komt steeds duidelijker aan de oppervlakte, dat bewoners met een laag besteedbaar inkomen het moeilijker krijgen om hun energierekening te betalen. Terwijl ze mede daardoor geen middelen hebben om zelf in duurzaamheid te investeren. Voor huurders neemt de afhankelijkheid van de initiatieven van hun verhuurder toe. WEN is in 2022 gestart met onderzoek naar de mogelijkheden om deze cirkel te doorbreken. In het verslagjaar zijn al wel mooie resultaten bereikt, maar de echte doorbraak is nog niet gerealiseerd. In het verslag over Besparen wordt hier gedetailleerd aandacht aan besteed. Succes boeken op dit terrein is een randvoorwaarde voor WEN om haar volledige besparingsdoelstelling op tijd te realiseren.

Met de duurzame opwek van elektriciteit gaat het voorspoedig. Het aantal zonnepanelen bij particulieren is afgelopen jaar explosief gestegen. En vanaf december wordt via de WEN zonneweide 950.000 kWh elektriciteit per jaar opgewekt. Het duurzame financiële rendement, dat gezien de stijgende energieprijzen naar verwachting aanzienlijk zal zijn, komt beschikbaar voor het dorp.

Met betrekking tot de noodzaak van groengas is de landelijke politiek inmiddels “om”, getuige de citaten uit de voortgangsrapportage Groengas. RVO en het ministerie van EZK steunen de poging van WEN om het bedrijfsmodel Wijnjewoude specifiek in de SDE++ regeling op te nemen. En ook in het provinciale en gemeentelijke beleid staat het belang van groengas centraal. Provinsje Fryslân heeft het model Wijnjewoude zelfs in haar ambities opgenomen. Zij wil onder de naam ‘De Friese Drieslag’ een wetenschappelijk onderbouwde pilot in Wijnjewoude realiseren die bij een positief resultaat, ons model toepasbaar maakt voor het hele land, waardoor er reductie van broeikasgas en stikstof plaatsvindt en tevens tot 1 miljard m3 groengas geproduceerd wordt.

Voor de boeren lijkt het belang van groengasproductie, gezien de stikstofproblematiek, ook toe te nemen. Wat dat betreft staan alle seinen op groen. Door een provinciale subsidie kan Tjerk Sinnema als projectleider van de Friese Drieslag nu ook extra tijd besteden aan het realiseren van dit traject.
Ondertussen werkt de door de gemeente geïnitieerde werkgroep Leefbaarheid 2 gestaag door en heeft zij haar tussentijdse bevindingen gepresenteerd op twee drukbezochte avonden in mei. Eén voor de omwonenden en één voor het dorp. In 2022 is gestart met onderzoek of er op de voormalige RWZI groengasproductie zonder overlast mogelijk is.

Het financieel jaarverslag laat zien dat we door de PAW-aanwijzing veel geld op de bank hebben en WEN geen financiële problemen heeft en dat elk adres kan profiteren van de stimuleringsregeling. Om dit goed te organiseren, wordt er binnen de WEN organisatie veel werk verzet. Een mooie basis om na 2023 een vervolg op de stimuleringsregeling te ontwerpen. Inmiddels heeft de accountant de bestedingen in het kader van de stimuleringsregeling gecontroleerd en zonder één bemerking goedgekeurd. Ook heeft de gemeente de bevindingen geaccordeerd. Een mooi compliment voor alle betrokkenen.

Al deze werkzaamheden vergen veel van alle mensen, die dit gezamenlijk voor elkaar brengen. Soms dreigt het teveel te worden en loopt het de WEN mensen over de schoenen, maar de verbinding met het grote doel en met elkaar helpt ons er doorheen. In vergelijking met andere projecten is het heel bijzonder, dat we deze resultaten halen met de inzet van vrijwilligers en dat we het betalen van medewerkers beperkt houden tot 3 dagen per week.

Het bestuur wil de inwoners van Wijnjewoude hartelijk bedanken voor hun steun aan ons streven om Wijnjewoude in 2025 energieneutraal te laten functioneren. En daarbij verdienen een aantal mensen, in willekeurige volgorde, een bijzondere vermelding. Tina Hulst, Janny en Henk Janssen, Harm de Kroon, Tjerk Sinnema, Willem Reitsma, Jan Lammert Sijtsema, Esther van Amsterdam, Otto Welfing, Poppe de Haan, Tjalling Reitsma, Kate Pool, Jelke Nijboer, Marco Pool, Henk van der Ploeg en Popke Veenstra. Zonder jullie geweldige inzet was dit niet gelukt! Tjalling heeft zijn reguliere vrijwillige activiteiten aan het einde van het jaar beëindigd. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor al zijn inzet in de beginjaren. Bedankt Tjalling.
We krijgen ook spontane en hartverwarmende reacties uit het dorp en dat waarderen wij zeer. Er moet nog veel werk verzet worden, maar deze steun zorgt ervoor, dat we moedig voorwaarts gaan!

Het bestuur van WEN.
Frans Pool, Rigt Bosma, Michel Scherpenzeel, Sietze Hospes, Pieter de Kroon

2. Algemene zaken bestuur

In het verslagjaar vergaderde het bestuur 10 maal. Algemene Ledenvergaderingen werden gehouden in juni en oktober. De behandelde thema’s zijn te lezen in de projectverslagen.

Naast de reguliere communicatie in de WEN Nieuwsbrief en de Bân zijn er in 2022 bijzondere pr acties ondernomen bij:

• familiedag dorpsfeest
• open huis Swingel
• huurdersbijeenkomsten

Eind van het jaar waren 370 huishoudens aangesloten bij WEN.

Samenstelling bestuur:
Pieter de Kroon, voorzitter (voorzitter Raad van Toezicht KNSB; voorzitter Raad van Toezicht TriviumMeulenbeltZorg; voorzitter Raad van Toezicht Vaart in Zorg; lid curatorium Opleiding Verandermanagement VU)
Frans Pool, secretaris
Sietze Hospes, penningmeester (bestuurder Cadix)
Rigt Bosma, lid
Michel Scherpenzeel, lid

3. Besparen

Lees hier het jaarverslag Besparen 2022.

4. Duurzame opwek elektriciteit

Lees hier de voortgangsrapportage Duurzame opwek elektriciteit 2022

5. Groengas

Lees hier de Voortgangsrapportage Groengas 2022 (aangevuld tot juni 2023)

6. Jaarrekening

Lees hier de Jaarrekening 2022.