Onze dromen

Wij zijn eerlijk in onze dromen. Sommige gaan we gewoon halen en sommige zijn moeilijker. Droom, denk en doe met ons mee!

Momenteel leggen wij het accent op:

Energiebesparing. Als dorpsgenoten gaan we elkaar stimuleren om bewust met energie om te gaan en besparingsmaatregelen te nemen. We werken aan het energieneutraal maken van MFC De Swingel en andere gebouwen voor algemeen gebruik. Dit alles bij voorkeur met inzet van lokale ondernemers.

Informatiehelpdesk. We ondersteunen dorpsgenoten bij hun keuzes voor besparingsmaatregelen door de inzet van een eigen onafhankelijk adviseur. Dit als aanvulling op de oriëntatie via www.duurzaambouwloket.nl. Daarnaast willen we agrariërs en MKB’ers helpen met op hun sector toegespitste ondersteuning.

Zonnepanelen. Naast zonnepanelen op het eigen dak bieden we de mogelijkheid om te participeren in collectieve zonneprojecten volgens het postcoderoosmodel. Daarvoor willen gebruik maken van grote (agrarische) bedrijfsdaken.

Duurzame technieken. Behalve zonne-energie willen we onderzoeken of er in Wijnjewoude andere technieken voor opwekking van stroom en biogas renderend kunnen zijn. De focus ligt daarbij op monovergisting (om biogas te produceren), kleinschalige windenergie en opslag van zonnewarmte. We hopen voldoende biogas uit mest te winnen om zelfstandig in de gasbehoefte van het dorp te kunnen voorzien. We proberen de locatie van de voormalige waterzuiveringsinstallatie te gebruiken als energiepark.

Huurders betrekken. In nauwe samenwerking met woningbouwcorporatie Elkien willen we alle huurwoningen in Wijnjewoude verduurzamen en de huurders actief betrekken.

Kinderen horen erbij. Via een educatief project nemen we onze basisschoolkinderen mee in de uitvoering van onze dromen. Zo betrekken we ze actief bij het vormgeven van hun eigen schone toekomst in Wijnjewoude.

Winst voor eigen dorp. Door dorpsgenoten te stimuleren tot aansluiting bij  ‘ons eigen’ coöperatief energiebedrijf Energie VanOns kunnen we jaarlijks 75 euro per aansluiting inzetten voor duurzaamheid en leefbaarheid van eigen dorp.