Partners

Partners Energieplan

Sinds 14 maart 2019 zijn Gemeente Opsterland, provincie Friesland, Gasunie en LTO Noord officiële partners van WEN. De integrale aanpak van Wijnjewoude  kan niet zonder partnerschap van deze partijen. Ook de ambitie van WEN is dusdanig ontwikkeld dat het vervolg niet uitsluitend met vrijwillige menskracht te verwezenlijken is. De partners vormen een structureel bestuurlijk klankbord. Daarnaast brengen zij hun deskundigheid en financiële steun in. De duurzame energieplannen van WEN bestaan uit inzet van zon, wind en mest. Maar steeds met als uitgangspunt dat de dorpsgemeenschap profiteert. Zowel van de groene energie als van de financiële opbrengsten waarmee leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp versterkt worden.

Gemeente Opsterland
De Gemeente Opsterland ondersteunt en faciliteert WEN al sinds de start in 2015 met subsidies en vervolgens ook met personele inzet en op het terrein van vergunningen. De gemeente is bestuurlijk en ambtelijk betrokken bij het proces.

Provinsje Fryslân
Ook de Provinsje Fryslân is met bestuurlijke en ambtelijke deskundigheid en subsidies actief bij WEN betrokken.

Gasunie
“Omdat WEN visie, lef en vooral ook doorzettingsvermogen toont wil Gasunie de coöperatie ondersteunen bij het behalen van haar ambitie”. Daarom zet Gasunie middelen en menskracht in bij de verdere ontwikkeling van de plannen voor opwek van groengas via monomestvergisting.

LTO Noord
Ook LTO Noord is met deskundigheid betrokken bij de plannen voor monomestvergisting.

In opdracht van de partners en op basis van het “Energieplan” van juli 2018, heeft projectleider Jac Pluis de ambities van alle partners in augustus 2019 gebundeld in het rapport “De gebundelde ambitie“.

 

Andere belangrijke partners van WEN zijn:

Energie VanOns
Energie VanOns is het coöperatieve energiebedrijf van de Noordelijke provinciale energiekoepels. Energie VanOns levert, lokaal opgewekte groene stroom van en voor ons allemaal. De winst vloeit terug naar de regio: lokale coöperaties zoals WEN krijgen voor elk lid, dat stroom en gas afneemt van Energie VanOns, op jaarbasis 75 euro voor projecten in eigen dorp.

Ús Koöperaasje
Ús Koöperaasje is de koepelorganisatie van Friese lokale energie coöperaties. Zij wil Friesland verduurzamen en vergroenen, provinciebreed en op lokaal niveau. Via deze Friese koepel is WEN mede-eigenaar van energiebedrijf Energie VanOns.

Elkien
Elkien is een Friese woningbouwcorporatie die 160 huurwoningen in Wijnjewoude in bezit heeft. WEN is in overleg om alle huurwoningen in het dorp te verduurzamen en ook de huurders te betrekken bij Wijnjewoude Energie Neutraal.

Wetterskip Fryslan
Het Wetterskip was eigenaar van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Tolleane 3a in Wijnjewoude. Vanaf 2017 is de installatie buiten bedrijf. WEN heeft de locatie in 2018 aangekocht om het als energiepark in te richten. Er is een teruglevertermijn van 3 jaar overeengekomen voor het geval er ter plaatse geen renderende energie-opwek activiteiten te ontplooien zijn.

Liander
Als netwerkbeheerder is Liander een belangrijke partner bij grootschalige opwekking van groene energie. De samenwerking zal versterkt worden naarmate WEN meer collectieve projecten initieert zoals een postcoderoos voor stroomopwekking en bij (collectieve) opwerking van biogas naar groen gas.

Rabobank
Deze website is tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Rabobank Fonds Coöperatief Dividend Drachten.