Partners

Gemeente Opsterland

gemeente-opsterlandDe Gemeente Opsterland ondersteunt en faciliteert WEN met personele betrokkenheid, subsidies en op het terrein van vergunningen. In 2015 werd een subsidie van  144.000 euro toegekend uit de ‘Investeringsregeling Stedelijke Vernieuwing'(ISV).  Het merendeel is, conform de subsidieverordening besteed aan particuliere besparingsmaatregelen binnen de dorpskom. Daarnaast werd startbegeleiding door St. Samen Energie Neutraal (SEN) gefinancierd. De gemeente is warm betrokken en betaalt voorlopig de vergaderkosten van WEN.

Provinsje Fryslân

logo-provincie-fryslan-pngOok de Provinsje Fryslân is met deskundigheid en subsidies bij WEN betrokken.  Behalve een startsubsidie van 2.500 euro heeft WEN bijna 22.000 euro subsidie van het provinciale Iepen Mienskipfuns ontvangen. Via de energiewerkplaats Friesland zijn de lijnen met de provincie kort.

Energiewerkplaats Friesland

logo-energiewerkplaats-frieslandDe Energiewerkplaats is een provinciale samenwerking tussen Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie en Ús Koöperaasje. Zij ondersteunt lokale energie initiatieven met raad en daad en is daarmee voor WEN van grote betekenis.

Ús Koöperaasje

Ús Koöperaasjelogo-us-kooperaasje is de koepelorganisatie van Friese lokale energie coöperaties. Zij wil Friesland verduurzamen en vergroenen, provinciebreed en op lokaal niveau. Via deze Friese koepel is WEN mede-eigenaar van coöperatief energiebedrijf Energie VanOns.

Energie VanOns

Energie VanOns is het coöperatieve energiebedrijf van de drie Noordelijke provinciale energiekoepels. Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. De stroom wordt lokaal opgewekt door bijna honderd lokale coöperaties.  Door de krachten van die coöperaties te bundelen, maakt Energie VanOns lokale groene energie van en voor ons allemaal. De winst vloeit terug naar de regio: lokale coöperaties zoals WEN krijgen voor elk lid, dat stroom en gas afneemt van Energie VanOns, op jaarbasis 75 euro voor projecten in eigen dorp.

Elkien

logo-elkienElkien is een Friese woningbouwcorporatie die 116 huurwoningen in Wijnjewoude in bezit heeft. WEN is in overleg om alle huurwoningen in het dorp te verduurzamen en ook de huurders te betrekken bij Wijnjewoude Energie Neutraal.

Wetterskip Fryslan

Het Wetterskip  is eigenaar van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Wijnjewoude. Vanaf 2017 gaat het rioolslib uit Wijnjewoude naar de nieuwe installatie in Drachten waar er via vergisting duurzame energie uit wordt opgewekt. De RWZI locatie in Wijnjewoude vervalt daarmee. WEN is in gesprek met het Wetterskip om de locatie over te nemen en als energiepark in te richten.

Liander

logo_liander-hdAls netwerkbeheerder is Liander een belangrijke partner bij grootschalige opwekking van groene energie. De samenwerking zal versterkt worden naarmate WEN meer collectieve projecten initieert zoals een postcoderoos voor stroomopwekking en bij (collectieve) opwerking van biogas naar groen gas.

Rabobank

rabobank-logoDeze website is tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Rabobank Fonds Coöperatief Dividend Drachten.