Energiepark WEN

Sinds 17 januari 2019 is coöperatie WEN de trotse eigenaar van  het Energiepark WEN, de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Tolleane.

Energiepark WEN, een indruk

Onderstaand filmpje geeft een indruk hoe het Energiepark er op termijn uit kan gaan zien, als we onze ambities kunnen realiseren. Het park biedt dan mogelijkheden voor opwek van zon- en windenergie, voor mono mestvergisting ten behoeve van de productie van groen gas en voor energieopslag.

Historie

De installatie is sinds november 2016 buiten gebruik. De locatie is vanwege zijn ligging en industriële stroomaansluiting heel geschikt voor opwekking en opslag van groene stroom en groengas. Dit werd in het najaar van 2015 al door dorpsgenoten onderkend tijdens de inspiratiebijeenkomsten waarbij we met elkaar nadachten hoe we Wijnjewoude energieneutraal kunnen maken. Sindsdien had WEN contact met It Wetterskip om te onderzoeken of de RWZI locatie in Wijnjewoude ingezet zou kunnen worden als energiepark voor de duurzame dorpsambities. Ook omdat vanuit duurzaamheidsgedachte slopen erg ongunstig is, is WEN gaan zoeken naar mogelijkheden de locatie en aanwezige installaties en gebouwen te hergebruiken. We hebben een projectplan ingediend met als titel ‘Van Rioolzuivering naar Energie Park’. Hierin werden zowel de ideeën voor inzet van de locatie, als de kansen en bedreigingen benoemd. Op basis van de plannen van WEN heeft It Wetterskip de sloopplannen stilgelegd en zijn de onderhandelingen ten behoeve van overname gestart.

Energiemix

Voor een goede mix van duurzame energietechnieken zijn destijds een aantal initiatieven voor de rwzi ontwikkeld. Globaal bestaat het energiepark idee uit een aantal deel initiatieven:
– Zonneveld
– Opslag van energie
– Groengas hub (opwerkinstallatie biogas naar groen gas)
– Biomassa- of voedselkweek met gebruikmaking van CO2 uit de groengas hub.
Voor dit idee is de rwzi uitermate geschikt omdat installaties en gebouwen hergebruikt kunnen worden, er een ‘zware’ aansluiting voor elektriciteit aanwezig is en er in de directe omgeving een gas invoedpunt gerealiseerd kan worden. De locatie heeft een oppervlak van 15.000 m2, waarvan een productiebosje ca 7.000 m2 in beslag neemt.

Zonneveld en opslag

De locatie van het energiepark en het te realiseren zonneveld

De keuze voor de zonneweide bij de rwzi wordt mede bepaald door de vervolgstappen welke wij voor ogen hebben. Bij de rwzi hebben we namelijk de mogelijkheden om elektriciteit op te slaan. Duurzame elektriciteit is niet altijd beschikbaar. Aanbod en de vraag sluiten niet op elkaar aan. Soms is er teveel (overdag), soms is er te weinig (’s nachts). Dit levert problemen op in het elektriciteitsnet van Liander. Dat net kan die grote schommelingen niet aan. Daarom moeten we elektriciteit opslaan. In onze ogen zou die opslag bij de opweklocatie gerealiseerd moeten worden.
Zonne-energie neemt een grote vlucht. Daarom verwachten wij dat er ’s zomers een overschot aan elektriciteit ontstaat, waardoor de prijs daalt. Als we dan een buffermogelijkheid hebben op de rwzi, kunnen we de levering uitstellen en meer rendement halen. Dit is een groot pluspunt van centralisatie.
Dit voordeel is er niet bij boerendaken, uiteindelijk kunnen we daar de benodigde capaciteit niet halen en moet er veel meer geïnvesteerd worden in allemaal losse aansluitingen. Een zonnedak op een boerenschuur is echter wel heel goed voor onze duurzame doelstelling. Net zoals dat geldt voor zonnepanelen bij particulieren op hun eigen dak. Daarom stimuleert en ondersteunt WEN de eigenaren van grote daken omdat het past in onze doelstelling om tot een energieneutraal dorp te komen. We kijken ook of het mogelijk is om samen met de eigenaren van de grote daken een win-win situatie te creëren door het zonnedak in coöperatief verband te gaan exploiteren. Dus kansen genoeg, maar dit soort daken is door de beperkte omvang geen alternatief voor onze rwzi plannen. Wijnjewoude kent max 3 ha aan grote daken, geschikt en ongeschikt.
Dus, de rwzi is geen toevallige keuze en ons doel is om daar met gebruikmaking van de omliggende landerijen en in samenwerking met de omwonenden een prachtig energiepark te realiseren. Dit energiepark kan Wijnjewoude het meest duurzame dorp van Friesland maken.

Inmiddels is de omgevingsvergunning voor de zonneweide bij de rwzi verleend (zie de tekeningen). Deze heeft ter inzage gelegen en geleid tot drie zienswijzen. Bouwvergunningstekening

Groengas productie

We hebben een alternatief voor ons aardgas nodig. Het woning bestand in Wijnjewoude biedt niet de mogelijkheid om alle woning dusdanig aan te passen dat we geen aardgas meer nodig hebben. Vooral oudere woningen zijn dikwijls niet aan te passen tot comfortabele woningen met alleen elektrische verwarming. We hebben een andere warmtebron nodig. Een alternatief voor aardgas is groengas. Dit groengas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas maar heeft een biologische oorsprong. Met groengas kunnen we de aardgasleidingen blijven gebruiken in plaats van ze te slopen.
Wijnjewoude ligt in een landelijk gebied met veel agrariërs. Die agrariërs kunnen ons helpen bij het opwekken van groengas. Door de inzet van de koeienmest, een mono-mestvergister en een groengas hub kunnen we groen gas produceren. Die groengas hub is voor een individuele boer een behoorlijke investering. De coöperatie kan hier een belangrijke partner zijn door de groengas hub op een centrale plaats te installeren en exploiteren. Hier biedt de rwzi ook weer uitkomst. Hoe dit concept er uiteindelijk uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend, maar het wordt een samenwerkingsverband tussen agrariërs en bewoners (coöperatie) met gezamenlijke belangen.

Wij doen het samen en hebben er samen profijt van!

De doelstelling van WEN is om dit met en voor de inwoners van geheel Wijnjewoude te doen. We gaan er allemaal van profiteren, zowel privé als collectief. Als we rijkssubsidies weten te verwerven, verwachten we behoorlijke winsten te kunnen gaan realiseren met onze plannen. En die winst blijft in het dorp. We gaan gezamenlijk de bestedingsdoelen vaststellen.
Wijnjewoude doet het anders. Wij doen het beter, wij doen het samen!
Voor een leefbaar dorp en een leefbare aarde voor nu, voor de kinderen en alle volgende generaties.