Verslagen ledenvergaderingen

Verslag Algemene ledenvergadering WEN, dd 9 maart 2020 (concept)

Aanwezig: 45 personen. Waarvan 4 niet-leden en verslaggeefster. (Bericht van verhindering van 5 leden)

1. Opening en mededelingen
Speciaal welkom aan: Tjitske Mussche, verslaggeefster VPRO Tegenlicht. Tjitske maakt een podcast over de bijzondere ontwikkelingen van WEN en de Plattelands Pioniers Frans Pool en Pieter de Kroon. Ze interviewt ook vertegenwoordigers van Westkant en Klein Groningen.

2. Notulen ledenvergaderingen 2019 (21 maart en 1 november)
Er zijn geen opmerkingen. De verslagen worden akkoord bevonden.

3. Bijpraten
In plaats van een inleidend verhaal, inventariseert de voorzitter welke vragen er leven en komen de thema’s aan bod.
Ontwikkelingen Postcoderoos. Alle participaties zijn verkocht. De productie loopt goed. Mooie informatieavond gehad voor participanten. WEN zet graag een tweede postcoderoos op, dus meld je belangstelling!
Ledenaantal WEN. Momenteel 255 van de ruim 800 huishoudens. Dat is 30% en opmerkelijk.
Motiveer anderen om ook lid te worden!
Politiek en windmolens. Het provinciaal beleid is een draak. Kleine windmolentjes mogen alleen op boerenerf en alleen voor eigen gebruik van de boer. WEN heeft een zienswijze ingediend bij provincie. Dat betekent dat wij, evenals CDA en gemeente Opsterland pleiten voor een bredere en dus betere regeling. De petities zijn in behandeling.

Plannen 2020
Besparing richt zich op bewustmaken van huishoudens. Energie besparen is geld besparen! Via groepen bewoners wil WEN in een gezellige sfeer tips, quiz en verbruiksmeters etc. uit de Groene Box delen. Help ons en meld je met een groepje aan voor de box met evt. WEN-coach!
Huurwoningen. Onder leiding van Henk Deinum wordt een werkgroep huurders opgestart.
Grote daken. Vertraging asbestsaneringsregeling bij provincie. Bekend zijn 4 a 5 potentieel grote daken waarvoor offerte voor aansluiting op het net wordt aangevraagd. Sluiting van het net dreigt. Noodmaatregel: bij acceptatie offerte is er kans op toelating op het net. Er is geen bedreiging voor particulieren.

Zonneweide
De aansluiting voor rechtstreekse terug levering aan het net is geborgd. Er is geen directe relatie met vergistingsplannen. Inpassingstekeningen (resultaat van Sinnetafel) worden toegelicht door Jac Pluis. Voor weerspiegeling van de panelen hoeft niet gevreesd te worden. De drie zienswijzen tegen de voorlopige omgevingsvergunning zijn in behandeling. Raad beslist. Gevolg: Vertraging in de SDE aanvraag tot najaar 2020 en daardoor een lagere subsidie. Bij toekenning kan de bouw voorjaar 2021 starten.

Participeren in zonneveld
Dorpsgenoten kunnen mede-eigenaar worden door te participeren in het zonneveld. Daarvoor worden participatiecertificaten uitgebracht van 100, 1.000 en 10.000 euro. Rente 2%. Gedurende de looptijd van 15 jaar wordt een jaarlijkse uitkering gedaan van rente en aflossing. Donaties zijn ook welkom. Er moet ca € 160.000 aan eigen vermogen ingebracht worden. Het provinciale fonds voor schone energie (FSFE) kan geld uitlenen tegen 6% rente. (Na afloop van de vergadering hebben we al twee voor-inschrijvingen ontvangen)
Laat je belangstelling voor participatie horen!

Mestvergisting
Voor de productie van de benodigde 1 miljoen kuub groengas is vergisting van circa een derde deel van de beschikbare mest in Wijnjewoude voldoende. Er is een businesscase voor centrale vergisting. Met Proeftuinbijdrage van 1 miljoen is realisatie haalbaar.
WEN wil een vergister zonder overlast. Protestgroep Westkant heeft daarin geen vertrouwen.
Koninklijke Nederlandse HeideMij Foundation heeft Arjen Bosch als onafhankelijk en vrijwillig voorzitter beschikbaar gesteld voor een omgevingswerkgroep. Na kennismaking met buurtvereniging Klein Groningen en Westkant geeft Arjen Bosch aan geen onafhankelijk voorzitter van een werkgroep te willen zijn. Op verzoek van de buurtvereniging is hij wel bereid hen te helpen. Daarnaast stelt KNHM kosteloos een deskundige van Arcadis beschikbaar die alle gevreesde overlast van een mestvergister helpt onderzoeken. Daarbij worden meerdere locaties binnen postcode 9241 in beeld gebracht. Klein Groningen wil geen aannames meer, maar naar de feiten. De onafhankelijke deskundige gaat daarbij helpen.
De buurtvereniging wordt verzocht het proces en de uitkomsten rechtstreeks met het dorp te delen.

4. Afronden aankoop voormalig RWZI terrein
Op verzoek van T-mobile en gemeente Opsterland heeft de ledenvergadering op 21 maart 2019 akkoord gegeven om de procedure te starten. Het bestuur van buurtvereniging Klein Groningen heeft geen uitspraak gedaan en heeft in de nieuwsbrief aan de leden aangegeven dat men de mogelijkheid heeft een zienswijze naar de gemeente te sturen. Er zijn echter geen zienswijzen binnengekomen. De vergunning is inmiddels definitief.
Het recht tot terug levering van de locatie aan het Wetterskip vervalt als er een mast op staat. De mast levert jaarlijks € 5.000 aan inkomsten. Looptijd 15 jaar. Voldoende om vaste lasten en onderhoud te bekostigen. Eventuele milieuvervuiling blijft voor rekening van het waterschap.
WEN heeft van het aankoopbedrag van € 30.000 een korting van maar liefst € 10.000 uit onderhandeld. Het nog resterende verschuldigde bedrag van € 10.000 moet voor eind 2022 worden betaald.
De leden wordt gevraagd in te stemmen met: a. het plaatsen van een zendmast op het terrein Tolleane 3A en b. het afronden van de koop van het terrein voor het totaalbedrag van € 20.000.
Het stemmen gebeurt via handopsteken. Bij de eerste telling is de uitslag: 13 tegen 23 voor. Bij de tweede telling zijn dezelfde leden voor en de tegenstemmen worden niet meer geteld, omdat de uitslag duidelijk is. Ook ontstaat er nog discussie over of alle aanwezigen wel lid zijn en of er niet per huishouding/aansluiting gestemd had moeten worden. Geconstateerd wordt, dat dit geen wezenlijke invloed op de stemming gehad zou hebben en daarmee constateert de vergadering, dat een ruime meerderheid met de voorstellen instemt.
BESLUIT: Besloten wordt af te zien van het recht tot terug levering van de rzwi locatie, de koop af te ronden en ook de plaatsing van de zendmast af te ronden.

5. Energie VanOns
WEN beveelt een ieder die 100% groene en lokaal opgewekte energie wil gebruiken, aan om een aansluiting bij ons eigen coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns te nemen. Omdat het bedrijf geen winstoogmerk heeft, is de prijs concurrerend, zeker voor een 100% groene stroomleverancier. Bovendien levert iedere aansluiting de coöperatie een jaarlijkse bijdrage op én vloeit een belangrijk deel van de opbrengsten terug naar het dorp om te investeren in duurzame en sociale projecten.

6. Besparing
Met een paar vragen opent Rigt Bosma de ogen over verbruik en besparing in Wijnjewoude. Het gemiddelde verbruik ligt boven dat van de andere Opsterlandse dorpen, maar ook de besparing sinds 2015 is in Wijnjewoude aantoonbaar hoger. Echter, nog lang niet genoeg voor een energie neutraal dorp, dus blijft WEN verdere besparing en opwek van groene energie stimuleren en vraagt dorpsgenoten hun ideeën te delen. De groene bespaarbox is (evt met coach) af te halen!
Tip: een klokschakelaar voor de vloerverwarmingspomp kost tientjes en verdient zich heel snel terug.

7. Proeftuin Aardgasvrije Wijken/Toekomst van de coöperatie
De gemeentelijke aanvraag ten behoeve van het aardgasvrij maken van Wijnjewoude zal maar liefst ca 5 miljoen bedragen. Als de Rijksbijdrage wordt toegekend moet deze op een eerlijke wijze worden verdeeld voor de (verdere) verduurzaming van alle panden. Met als resultaat dat Wijnjewoude kan volstaan met de berekende 1 miljoen kuub groengas. Dat vraagt om inzet en betrokkenheid van het hele dorp, om goed beleid en een goede organisatie.
De vraag is hoe de betrokkenheid van het dorp versterkt kan worden. Hoe kunnen we maken dat de coöperatie van alle dorpsgenoten is. Dat de leden zich eigenaar voelen, de controle hebben en er het voordeel van plukken. Zoals vroeger de boeren bij hun zuivelfabriek.
Om daar een plan voor te maken vraagt WEN meedenkers. Arie van Dijk heeft zich alvast opgegeven.

8. Verder ter tafel
Excuses voor het feit dat het bestuur is vergeten om in 2019 het rooster van aftreden aan de orde te stellen. Komt in een volgende ledenvergadering aan de orde.

Afronding
De voorzitter hoopt vanavond, ondanks alles toch een bijdrage geleverd te hebben aan de samenhang in het dorp. Oproep aan een ieder om in gesprek te gaan met de leden onderling, maar over heikele kwesties ook met het bestuur.

“We willen graag met elkaar en voor het hele dorp. Daar doet het WEN bestuur zijn best voor!”

Wijnjewoude, maart 2020

 

Verslag extra Ledenvergadering WEN, dd 28 november 2019

Aanwezig: 40 leden, 11 niet-leden (verhinderd 7 leden)
Gasten: Wouter van der Galiën EnergieVanOns; Wim Wierda energieteam Opsterland;
Hielke De Vries VVD Opsterland; vertegenwoordiger Energiecoöperatie Lippenhuizen.

Waar staat WEN nu?
Met de in 2015 geformuleerde Droom en Doelen als leidraad, loodst voorzitter Pieter de Kroon de vergadering in vogelvlucht naar de actuele stand van zaken.
De Droom
In 2025 produceren we in Wijnjewoude minimaal zoveel duurzame energie als we in ons dorp nodig hebben.
WEN werkt aan de opwek van zonnestroom op grote daken en een klein zonneveld, de realisatie van een mestvergister met groengasproductie en zo mogelijk windstroom via kleine windmolens. Maar de duurzaamste energie is die wordt bespaart.
We zijn er rijker van geworden, wonen comfortabeler en zijn helemaal onafhankelijk van commerciële partijen.
Hoewel een aantal huishoudens al van het gas af zijn, is het voor de meerderheid nog zoeken naar het meest comfortabele verwarmingssysteem en de laagste energielasten. In Wijnjewoude doen we het meeste zelf en met elkaar, zodat het dorp er profijt van heeft.
Er is een grote saamhorigheid en we zijn er hartstikke trots op dat we deze duurzame droom met elkaar hebben waargemaakt.
‘De droom lijkt hier een nachtmerrie’. Er zijn 2 actiegroepen die een brief hebben gestuurd aan de gemeenteraad. De ene ‘Westkant’ is tegen mestvergister, de ander een ondernemersgroep tegen de zonneweide. De groep Westkant heeft WEN uitgenodigd voor gesprek. Dit heeft op 20 november plaatsgehad, waarbij de groep is uitgenodigd om een toelichting te komen geven op deze ledenvergadering. De ondernemersgroep heeft niet gereageerd en blijkt niet aanwezig.
Ons dorp is er bekend door geworden. Mensen willen er graag wonen. Iedereen is er aan gewend, we zouden niet meer terug willen.
Bekend zijn de ambities van Wijnjewoude inmiddels wel. De rest zal later blijken.
De Doelen Stap voor Stap gaan we SAMEN:
• Besparen op energielasten
• Groene energie opwekken
• Werken aan een duurzame toekomst
• Slim subsidie verwerven en voor het dorp inzetten

Toelichting Westkant tegen mestvergister
Er zijn grote zorgen over de gevaren van lawaai, stank, verkeersdrukte, vermindering woonplezier, waardevermindering van de huizen, en bezwaren tegen de hoge subsidiebedragen en de investering die waarschijnlijk niet rendeert. De mensen van de Westkant onderbouwen dit met meerdere voorbeelden uit hun directe omgeving en met persberichten uit de regionale kranten.

WEN neemt deze zorgen van omwonenden uiterst serieus. Juist omdat WEN uitsluitend het belang van het dorp nastreeft en geen enkel eigenbelang heeft. ‘Boeren en dorp moeten er aan verdienen’ zo stelt De Kroon. En met ‘Laten we het over de feiten hebben’ doet de voorzitter een dringende oproep voor een inhoudelijke gedachtewisseling, vooral ook over de gehanteerde uitgangspunten. Want zó’n mestvergister als Westkant vreest, daar zal iedere Wijnjewoudster op tegen zijn! En het WEN bestuur is dat zeker!

Op de thema-avond over mestvergisting op 3 oktober – waar alle omwonenden persoonlijk per brief voor waren uitgenodigd door buurtvereniging Klein Groningen en WEN – is afgesproken dat de omwonenden gaan meedenken bij de uitvoering van de plannen. Vooral op de thema’s geluid, verkeer en aanzicht van de installatie en locatie is de inbreng van de omgeving heel belangrijk. Na de excursie naar de mestvergister in Hoornsterzwaag bleek stank geen thema meer.
Helaas blijkt de persoonlijke uitnodiging een aantal mensen van Westkant te zijn ontgaan, en dat is spijtig. Daarom ook nu aan deze mensen de dringende oproep om te participeren in de werkgroep die zich bezig gaat houden met de kwaliteit van de leefomgeving rond het energiepark met de beoogde monovergister.
De voorzitter benadrukt dat het WEN bestuur in volle openheid opereert. Via De Ban en wen.frl worden alle plannen en besluiten in de openbaarheid gebracht, ‘dus het woord stiekem werp ik ver van me’ aldus De Kroon. ‘Overigens staat het ieder vrij om er op tegen te zijn en bezwaar te maken. Dat is ons democratisch recht’.

Van de 19 boeren die mest willen uitlenen voor het verduurzamen van het dorp, zijn er 5 die niet beschikken over een opslagmogelijkheid voor het terug te ontvangen digestaat. Hiervoor wordt nog naar oplossingen gezocht. Net als voor de logistiek die nog niet is uitgekristalliseerd. Gasunie werkt nog aan het uitvogelen van een optie met vaste leidingen in de grond.
Voor inhoudelijke info lees verder op de volgende pagina onder mestvergisting – groengas.

Stand van zaken Projecten Energieplan

> Verduurzaming Huurwoningen
De betrokkenheid van Woningcorporatie Elkien bij de verduurzamingsambitie van Wijnjewoude stelt WEN ernstig teleur. Projectleider Henk Deinum doet zijn best partnerschap tot stand te brengen. Daarnaast gaat hij om tafel met de huurders, zodat de druk ook van binnenuit kan komen. Nu met de groengas plannen enig zicht komt op een subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken, lijkt de interesse van Elkien voor verduurzaming van de huurwoningen in ons dorp aan te trekken.

> Grootschalige E-opwek
Zonneweide
In samenwerking met Klein Groningen is het plan voor een 1,5 ha zonneveld bij het Energiepark WEN opgesteld. Met een verhoogde opstelling (maximaal 2,30 meter) van de panelen geeft het plan allerlei mogelijkheden om de biodiversiteit te stimuleren. Zo ontstaat er mooie natuur in combinatie met zonne-energie opwek. De omgevingsvergunning is in de raadsvergadering van 11 november verleend en ligt nu ter inzage. De protestbrief van de ondernemersgroep liep hier op vooruit.

Participatie
Om de SDE+ subsidie (looptijd 15 jaar) te kunnen aanvragen is 20% eigen geld (= 160.000 euro) nodig. Een lening van het ‘Fûns Skjinne Fryske Energie’ kost 6% rente.
De voorzitter vraagt de leden na te denken hoe dorpsgenoten kunnen participeren. Welk rentepercentage zullen we hanteren? Wat moet het bedrag per aandeel zijn? Eerste spontane reacties: rentepercentage 3% en kleine coupures van 100 euro zodat iedereen mee kan doen.
Het bestuur hoopt met hulp binnenkort met een voorstel te komen.

Projectleider ‘Zon op grote daken’
Vanaf nu mag WEN zich verheugen in een projectleider ‘Zon op Grote Daken’. Het is Wouter van der Galiën, werkzaam bij EnergieVanOns.
WEN wil zoveel mogelijk grote daken als zonnedak inzetten, zodat er zo weinig mogelijk op de grond opgewekt hoeft te worden. De opgewekte stroom wordt via EnergieVanOns aan het dorp geleverd, waarbij een gedeelte van de opbrengst ook weer in lokale duurzaamheids- en sociale projecten wordt geïnvesteerd. Zo hebben zowel dakeigenaar als dorp profijt van de opgewekte stroom. En gaat de opbrengst niet naar externe- vaak buitenlandse – investeerders (bijv. Groen Leven)

Wouter’s taak is om belangstellende grote dakeigenaren volledig te ontzorgen. Dat geldt voor subsidie, financiering, bouw en beheer. Zowel in geval de dakeigenaar zelf investeert (5 – 10% rendement) als wanneer hij/zij het dak aan WEN/EnergieVanOns verhuurt gedurende 15 jaar. Hoe groter het dak hoe hoger vergoeding (3 a 4 euro per paneel per jaar). Na de projectperiode kunnen afspraken verlengd worden. Ook kan de dakeigenaar de installatie voor 1 euro overnemen, of kan de installatie zonder kosten verwijderd worden.
Een grootverbruikersaansluiting is rendabel vanaf 1000 m2.
In verband met mogelijke capaciteitsproblemen op het net adviseert Wouter zo spoedig mogelijk een aanvraag voor aansluiting te doen. Laten we proberen de kansen die er zijn te grijpen. Zo kan, in het geval er een mestvergister komt, de opbrengst van de zonneweide volledig ter plaatse worden gebruikt, zodat het geen netcapaciteit in beslag neemt. WEN gaat zich ook oriënteren op de mogelijkheden voor opslag in waterstof.
Zie de presentatie van Wouter van der Galiën en kaartje met potentiele daken op site

> Mestvergisting – groengas
De plannen zijn al ruim twee jaar in ontwikkeling en vormen een goede kans om Wijnjewoude aardgasvrij te maken én de opbrengsten in eigen dorp te houden.
De kenmerken van de mono-mestvergisting installatie die WEN voor ogen heeft zijn:
• een gesloten systeem waarbij alleen rundveedrijfmest van ‘eigen’ boeren wordt vergist
• het digestaat stinkt niet meer (door onafhankelijk onderzoek aangetoond)
• het digestaat gaat terug naar de boer die daarmee zijn land bemest
• de vergister heeft een capaciteit van 5000 m3 (de diameter bepaalt de inhoud niet de hoogte)
• het uitvoeringsontwerp/aanzicht wordt gemaakt in samenwerking met de buurt (afspraak thema-avond 3 okt.)
De WEN plannen betekenen een flinke emissiereductie voor de deelnemende boeren.

Opnieuw roept de voorzitter de aanwezige bezorgde omwonenden op om, net als buurtvereniging Klein Groningen, mee te denken in de werkgroep ‘Kwaliteit leefomgeving’. Deze werkgroep (met bij voorkeur een onafhankelijk voorzitter) gaat zich richten op het onderzoeken van geluid, verkeer, (evt. geur), gezondheid, waarde vastgoed etc.
Noodzakelijke onderzoeken kunnen mogelijk gefinancierd worden met bijdragen van Arcadis (voorheen Heidemij) of Gasunie. Voor het verder uitwerken van thema’s als opslag, transport, diergezondheid etc. worden zullen boeren en andere deskundigen hun inbreng hebben. Verder onderzoekt WEN of het wenselijk is een MER (Milieu Effect Rapportage) te laten opstellen.

Op de flap met in te stellen werkgroepen kan na afloop van de vergadering worden ingetekend*

> Besparing
Grietje Rooks en Rigt Bosma (werkgroep Besparing), geven een toelichting op hun plannen om via buurten en groepen (ook huurders) het bewustzijn te vergroten over hoe je kunt besparen zonder te investeren. Grietje toont de ‘groene box’ gevuld met de apparaat-verbruiksmeter, douchecoach, slimme schakelaars, ledlampen en leuke spellen etc. waarmee een groep samen gezellig aan de slag kan op een energiek avondje (of ‘energyparty’).
Ter illustratie spelen we heel geanimeerd met elkaar een korte energiequiz, waarbij al snel blijkt dat er nog heel wat te leren valt over hoe je kunt besparen op je energieverbruik.
Heb je belangstelling voor een energyparty en de groene box? Laat het weten via info@wen.frl

Verder ter tafel/rondvraag
o Zondag 8 december zijn radio-interviews met pioniers Pieter de Kroon en Frans Pool te beluisteren in Bureau de Vries van 11-12 uur op Omrop Fryslân.
o Proeftuin aardgasvrije wijken. Dit is een subsidie die door de gemeente moet worden aangevraagd. Het college van B&W heeft toegezegd te onderzoeken of Wijnjewoude met de mestvergisting en groengasplannen voor deze subsidie in aanmerking kan komen.
o Het is belangrijk dat we kennis met elkaar delen en samen tot een conclusie kunnen komen wat wijsheid is. Daarbij baseren we ons op feiten en niet op aannames.
o Marga Oosterveld (Klein Groningen) spreekt de hoop uit “dat we de ontstane monovergister problemen, die deels op misverstand berusten met elkaar kunnen oplossen”.

*Na afloop blijkt behalve Klein Groningen ook Westkant op de werkgroep Kwaliteit Leefomgeving te hebben ingetekend.

Wijnjewoude, 4 december 2019

 

Verslag Algemene ledenvergadering WEN, dd 21 maart 2019

Aanwezig: 29 WEN leden (bericht van verhindering van 6 leden)

Mededelingen
Energie VanOns. Met het vertonen van een nieuw promotiefilmpje van Energie VanOns vraagt de voorzitter aandacht voor het eigen energiebedrijf van de noordelijke coöperaties. Energie VanOns koopt en verkoopt lokaal opgewekte groene stroom, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de aangesloten dorpen/coöperaties. Het coöperatieve bedrijf werkt socialer en groener dan commerciële leveranciers en krijgt op de groene ladder van de Consumentenbond het cijfer 10. Een aansluiting bij Energie VanOns levert de coöperatie jaarlijks 75 euro op (incl. btw). Stel dat 50% van de Wijnjewoudsters een aansluiting neemt bij Energie VanOns dan levert dat het dorp jaarlijks maar liefst 25.000 euro op. Zie het filmpje Zo maken we Energie VanOns.
Actievoornemen: WEN wil dit meer onder de aandacht brengen.

200ste WEN lid. Hedser de Boer ontvangt een pakket LED lampen, gedeeltelijk gesponsord door SP WABE. Hij geeft het pakket aan De Swingel die de inhoud een goede bestemming zal geven.

Notulen ledenvergaderingen 2018 (8 maart en 1 november)
De verslagen worden akkoord bevonden. De besluiten en voornemens uit deze vergaderingen zijn inmiddels tot uitvoering gekomen:
• Er zijn themabijeenkomsten en workshops besparing georganiseerd
• Particuliere locaties voor kleine zonnevelden zijn afgewezen. Inmiddels zijn twee dakeigenaars bezig een zonnedak te realiseren.
• De lening van uitvaartvereniging Eert De Doden t.b.v. de het postcoderoosproject heeft de instemming van de eigen leden gekregen en zal binnenkort worden verstrekt. Realisatie van het Postcoderoos-project staat voor mei gepland i.v.m. vertraging wegens noodzakelijke netverzwaring door Liander.
• De RWZI locatie is op 17 januari verworven onder voorwaarde dat binnen drie jaar terug geleverd kan worden in geval er geen rendabele activiteiten te ontplooien zijn. It Wetterskip was niet flexibel in de onderhandelingen. Aankoopsom bleef € 30.000,–

Financieel verslag 2018 en begroting 2019
De voorzitter meldt dat het jaarverslag 2018 niet voldoende tijdig beschikbaar was voor gedegen beoordeling van de kascontrolecommissie. Ook de begroting voor 2019 vraagt meer voorbereidingstijd. Er is een goede liquide positie van € 27.000,– waaruit op 17 januari jl. de eerste termijn van € 10.000 euro aan It Wetterskip kon worden overgemaakt.
BESLUIT: begin mei zal het bestuur de kascontrolecommissie, Margot Witlox en Arie van Dijk, meenemen in alle financiële stukken. Indien nodig volgt een extra ledenvergadering of organiseert WEN een digitale consultatie t.b.v. vaststelling.

Verzoek T-Mobile tot plaatsing zendmast op locatie Energiepark WEN
De zendapparatuur op een hoogspanningsmast naast de N381 is i.v.m. onderhoud niet langer verantwoord. Na overleg met PB en gemeente ligt het verzoek voor, om een zendmast te plaatsen op het terrein van het energiepark WEN. Vestiging van een mast levert gedurende 10 a 15 jaar jaarlijks € 5.000,–. Een mooie constante kasstroom ter dekking van de vaste lasten etc. van het energiepark.
Theo van Linde: aan de voorkant vastleggen dat T-Mobile geen alleenrecht heeft op de mast.
De aanwezige leden hebben geen bezwaar om de procedure op te starten. Tinus ten Hoor neemt het verzoek mee naar buurtvereniging Klein Groningen.
Besluit: Bij geen bezwaar Klein Groningen kan T-Mobile de procedure starten. Individuele bewoners houden de mogelijkheid te reageren op de vergunningsprocedure van de gemeente.

Bestuursvacature
Aftredend: Grietje Rooks. Er is door de leden geen kandidaat ingebracht. Het bestuur stelt voor Rigt Bosma (Tjalling Harkeswei) te benoemen. Rigt, vanaf begin lid van WEN, is actief in pilot buurtteam De Feart van buurkracht. Grietje blijft actief bij het thema Besparing.
BESLUIT: Rigt Bosma wordt benoemd als bestuurslid WEN.

Energieplan / partners ‘Wijnjewoude Energie Neutraal 2025’
Op 14 maart hebben Provincie, gemeente, Gasunie en LTO Noord, op het energiepark, hun partnerschap met WEN bekrachtigd. Zie het nieuwsbericht met filmverslag.
Provincie en gemeente stellen samen € 60.000,– beschikbaar voor een projectmanager. Gasunie ondersteunt met € 25.000,– en 200 uur. Ook het Rabofonds Coöperatief Dividend sponsort WEN met € 5.000.
Er is een organisatiemodel vastgesteld, waarbij bovenstaande partners bestuurlijk betrokken zijn als initiatiefgroep. Diverse andere partijen als Liander, Elkien, ministerie EZK,RVO GroenGas Nederland, Energiewerkplaats etc. zijn via de klankbordgroep meer praktisch betrokken.

Projecten:
A. Besparing
Grietje Rooks en Rigt Bosma: Bewustwording van energiegebruik en besparingsmogelijkheden vormt de basis. Op grond van de ervaringen van de pilot buurkracht teams Feart en Heide en de bespaarmarkt op 12 maart, wil WEN een plan uitwerken voor het hele dorp.
Er is een centrale inkoop van pellets gestart. Info bij Michel Scherpenzeel.
Arie van Dijk vraagt aandacht voor negatieve aspecten als fijnstof bij hout- en pellet stook en geluidsoverlast bij warmtepompen.
BESLUIT: WEN gaat analyse/discussie agenderen over negatieve effecten op de leefbaarheid.

B. Verduurzaming Huurwoningen
In mei zal Elkien haar standpunt bepalen over verduurzaming van de 163 huurwoningen in Wijnjewoude. Zij heeft toegezegd te zullen participeren in de klankbordgroep.

C. Grootschalige opwek en Postcoderoosproject
Met een kort artist-impression filmpje van het Energiepark komen niet alleen de plannen voor zon en wind energie op die locatie tot leven, maar ook voor vergisting en groengas opwek.
Volgens het energieplan hebben we over enkele jaren 6,7 miljoen kWh stroom nodig. Als we grote daken vol kunnen leggen hebben we genoeg aan 1,5 ha zonneveld.
Via een Sinnetafel met provincie, gemeente, WEN, landschapsarchitect, buurtbewoners en Staatsbosbeheer, wordt een plan (incl. vergunningen en subsidies) gemaakt voor een zonneveld op/rond het Energiepark.

D. Mestvergisting – groen gas, plannen voor een nieuw concept
Projectleider Harm de Kroon: De boeren kunnen van doorslaggevende betekenis worden voor Wijnjewoude. Samen hebben ze ruim voldoende melkvee om via mono-mestvergisting in de groengas behoefte voor verwarming (ca 1 miljoen kuub) te voorzien.
Vergisten op eigen erf is echter bij onze relatief kleine boerenbedrijven niet rendabel en vraagt veel deskundigheid, en aandacht van de boer. Er is daarvoor geen interesse.
Met bekostiging van Economische Zaken is door specialist Rob Jacobs bij 11 boeren een energiescan afgenomen. Daarbij kreeg hij inzicht in de energiehuishouding op deze bedrijven en heeft hij de belangstelling gepeild voor het coöperatief vergisten van de mest op een centrale locatie, de voormalige rwzi/energiepark.
Voor zo’n gezamenlijk gedragen onderneming lopen 10 boeren wel warm. Zeker als ze ook, via de warmte die ontstaat bij mestkoeling, met hun eigen huis van het gas af kunnen. Mestkoeling, waarbij de mest dagvers blijft, levert een hoger vergistingsrendement, maar is nog geen bewezen techniek.

Bij centrale vergisting levert de boer zijn mest op gezette tijden aan de vergister. Dat kan via sleepslangen naar het energiepark gepompt worden. De vergisting vindt plaats in het grootste bassin van de rwzi, de zgn pasveersloot. De boer kan ervoor kiezen om zijn mest als digistaat terug geleverd te krijgen of als kunstmestvervanger, of helemaal niet. Ook kan hij zelf bepalen in welke vorm of mate hij wil participeren in het coöperatieve vergistingsbedrijf.

Bij vergisting van de mest ontstaat biogas. Dit gas kan worden opgewerkt tot groengas om te leveren aan het dorp, het kan als product worden verkocht, het kan worden bijgemengd bij diesel en het kan tot stroom worden gemaakt als zon en wind niet voldoende opleveren. Er zijn vele mogelijkheden voor verwaarding van het biogas.
Ook waterstof kan van grote betekenis worden bij de opslag van energie op het Energiepark.

Voor 1 januari 2020 wil WEN een uitgewerkte businesscase hebben voor de centrale mono-mestvergisting op het energiepark en moet de opbrengst voor de boeren helder in kaart zijn gebracht. Daarnaast moeten er nog veel aspecten van technische haalbaarheid, vergunningen, gevolgen mestboekhouding etc. worden uitgevogeld. Uitgegaan wordt van mest in een straal van 2,5 km rond de rwzi. Met een bijdrage van Groengas Nederland kunnen de overige ca 10 boeren in dit gebied ook worden bezocht voor een energiescan en interessepeiling.

De aanwezigen reageren positief op de plannen en stimuleren WEN door te gaan met de uitwerking.

Afronding
Terugkijkend op afgelopen jaar kunnen we tevreden zijn over het vergroten van de betrokkenheid van diverse partijen als overheid, bedrijven en politiek. Ook het ledenaantal is toegenomen. Helaas waren we niet echt succesvol voor wat betreft It Wetterskip en Elkien.

We gaan door, want het kán, als we het samen doen!

Wijnjewoude, 25 maart 2019

 

 

 

Verslag extra Ledenvergadering WEN dd 1 november 2018

Aanwezig ruim 30 leden. Bericht van verhindering ontvangen van 5 leden.
Na opening en welkom gaat de voorzitter in op het doel van deze avond. Te weten, het samen bespreken van het Energieplan en de besluitvorming over het eerste PostCodeRoos project en de aankoop van de voormalige RWZI locatie.

Energieplan “Wijnjewoude Energie Neutraal 2025”
Van gedacht beleid naar gedaan beleid, daar gaat het om. Het rapport, dat is opgesteld in nauwe samenwerking met netbeheerder Liander, toont aan dat een energieneutraal Wijnjewoude in 2025 technisch haalbaar is.
a) Er is voldoende potentieel (lees koeienmest) voor opwek van groen gas via
mono-mestvergisting.
b) De elektriciteitsvraag (die zal toenemen door inzet van (hybride) warmtepompen) kan duurzaam worden gedekt door zonnepanelen op woningen, inzet van grote bedrijfsdaken als zonnedak en een aantal kleine zonnevelden. Er is voldoende potentieel. Daarnaast zouden kleine windmolens -zoals de EAZ, die in Groningen en Drenthe veel wordt toegepast op boerenerven- een waardevolle aanvulling zijn. Zo kan er dag en nacht worden geproduceerd. Wat helpt; in de provinciale politiek lijkt de weerstand tegen kleinschalige windmolens te verdwijnen.
c) Met seizoensopslag (bijv. via waterstof) worden we minder afhankelijk van de netcapaciteit.

Uitdagingen
De uitdagingen liggen op diverse vlakken. Zoals de bereidheid van inwoners, ondernemers en woningcorporatie om energiebesparende maatregelen te nemen.
Maar zeker ook de bereidheid van de politiek om waar nodig regels aan de kant te zetten en risico’s af te dekken. Dan zijn boeren wellicht bereid om te investeren in duurzame opwek van groen gas. Er is voor het groen gas project een vrijwillig projectleider beschikbaar. De Rijksdienst Voor Ondernemers (RVO) heeft al toegezegd om als voorbereiding 12 energie-scans bij boerenbedrijven te willen bekostigen. WEN wil opnieuw een poging doen om met Friesland Campina samen te werken.
De vele grote asbestdaken vormen een uitdaging op zich. Recent bleek dat Essent daarbij van betekenis wil zijn, door sanering, nieuwe dakbedekking en een zonnedak te bekostigen voor de duur van 20 jaar. Dit mes snijdt aan twee kanten: de dakeigenaar hoeft geen kapitaal te investeren in de sanering én het grote dorpsdoel, Energie Neutraal in 2025, wordt dichterbij gebracht. Helaas kan WEN momenteel niet zo’n zelfde aanbod doen aan de dakeigenaren. Overigens beslist de dakeigenaar.
De aanwezigen zijn van mening dat het om het eindresultaat gaat. Henk van der Ploeg is bereid te onderzoeken waar nog grote asbestdaken in Wijnjewoude zijn.
Alle concrete plannen van WEN zijn te lezen op de pagina’s 35 tot 38 van het Energieplan www.wen.frl/energieplan.
De aanwezige leden ondersteunen het plan en de aanpak van het bestuur en stimuleren om vooral door te gaan op de ingeslagen weg. Echter, dat WEN dit alles met uitsluitend vrijwilligers niet aan kan is duidelijk. Professionele inzet is voor onze pilot onontbeerlijk.

Partnerschap Friese Energie Strategie (FES)
Als pilotdorp van de Friese Energie Strategie, heeft WEN goede hoop dat de partners Provincie, gemeente en woningcorporatie bereid zullen zijn, zich aan uitvoering van het Energieplan te verbinden. Gasunie en Liander lijken bereid daartoe ook hun bijdrage te willen leveren.

Onderwerpen voor besluitvorming
De leden hebben vooraf inhoudelijke toelichtingen ontvangen op de onderwerpen.

A. Geldlening tbv financiering PostCodeRoos project
Op voorwaarde dat de sterkteberekening van het dak positief is, komt het eerste PostCodeRoos (PCR) project op het vernieuwde dak van zorgboerderij de Twa Buken, Duerswâld 9.
Deelnemers kunnen vanaf 99 euro per paneel instappen. De werkelijke kosten liggen op 299 euro. Bij 200 panelen zal 40.000 euro voorgefinancierd moeten worden. De lening (rente 2%) wordt gedurende de looptijd van 15 jaar in jaarlijkse termijnen afgelost.
Het WEN bestuur heeft hiervoor de lokale uitvaartvereniging Eert De Doden benaderd.
Voorzitter Joop Miedema licht toe: Dit lokale project draagt bij aan een duurzame/zonnige toekomst voor het hele dorp, daarom heeft EDD besloten deze lening aan het eerste PCR project te verstrekken. Voor en door het dorp is immers ook de kracht van de lokale uitvaartvereniging.

Toelichting op agendapunt 4a geldlening PostCodeRoosregeling (extra ledenvergadering 1 november 2018)

Besluit: Met algemene stemmen verklaart de ledenvergadering zich akkoord met de lening en is ingenomen met de betrokkenheid van de uitvaartvereniging.

B. Bestemming projectresultaat PostCodeRoos
De vraag is: Wie besluit over de PCR project resultaten? Aanwezige participanten benadrukken dat dit een WEN project is en dat zij meeliften op de energie van het coöpbestuur. Natuurlijk moeten de opbrengsten ten goede komen aan de verduurzaming van het dorp. De overige leden beamen deze stelling.

Toelichting op agendapunt 4b Besluitvorming resultaten PostCodeRoos (extra ledenvergadering 1 november 2018)

Besluit: Met algemene stemmen kiest de vergadering voor de variant waarbij lusten en lasten van de PCR voor rekening van WEN komen.

C. Aankoop RWZI
Het Wetterskip is bereid de locatie aan WEN te verkopen. De aankoopprijs van €30.000 (ca 1,6 ha) hoeft voorlopig niet betaald te worden. WEN kan het object binnen 3 jaar tegen aankoopprijs terug leveren aan WF.
De vaste lasten zijn ca €2000 per jaar en de coöperatie is verantwoordelijk voor onderhoud van perceel en opstallen. De aanwezigen hebben moeite met de aankoopprijs, omdat er niet gesloopt hoeft te worden.

Toelichting op agendapunt 4c Aankoop RWZI (extra ledenvergadering 1 november 2018)

Besluit: De vergadering stemt in met aankoop van de RWZI locatie en verzoekt het bestuur alsnog te onderhandelen over de aankoopprijs.

Na de rondvraag, waarvan geen gebruik wordt gemaakt, besluit de voorzitter deze extra ledenvergadering.

 

Verslag Algemene ledenvergadering WEN dd 8 maart 2018

Aanwezig waren 35 WEN leden, enkele belangstellenden uit Bakkeveen en vertegenwoordigers van RVO, Provincie en Ministerie EZK.
Bericht van verhindering ontvangen van 3 leden.

Opening en welkom
Voorzitter Pieter de Kroon heet de aanwezigen van harte welkom en opent met de opmerking dat deze avond vooral bedoeld is om met elkaar inhoudelijk bij te praten en vooral ook vooruit te kijken. We gaan suggesties verzamelen en hopen op feitelijke medewerking van leden bij verdere stappen. De bestuurlijke ‘formaliteiten’ zijn na de pauze geprogrammeerd.

Stand van zaken, vervolgstappen, ideeën en ondersteuning
Na een korte terugblik vertelt de voorzitter over de Friese Energie Strategie (FES) die een versnelling van de energietransitie tot doel heeft waarbij de provincie in 2050 energieneutraal moet zijn. WEN is daarbij door de provincie als pilot aangewezen.
We hopen dat de betrokkenheid van de FES partners: Provincie, Gemeente, Wetterskip, Doarpswurk, Ministerie Economische Zaken en Klimaat, RVO, Alliander en LTO zal leiden tot daadwerkelijke ondersteuning bij het pilotproces.
WEN verkeert momenteel in een fase waarbij professioneel projectmanagement noodzakelijk is om tot realisatie van plannen te kunnen komen. Als burgerinitiatief hebben we daarvoor niet voldoende expertise, slagkracht en tijd beschikbaar.
Het feit dat mevrouw Prof.dr. Jacqueline Cramer zich als beschermvrouwe aan WEN heeft verbonden geeft een ‘beschermd’ gevoel en goede toegang tot de wetenschappelijke wereld. Iets wat bij een innovatieve aanpak onontbeerlijk is.

A Besparing
In vergelijking met van andere dorpen in Opsterland blijkt Wijnjewoude overduidelijk op de goede weg. De adviezen van onze energieadviseur Tjalling Reitsma en de warmtecamera worden gewaardeerd en dragen bij aan het feit dat in ons dorp minder wordt verbruikt en meer geproduceerd. WEN wil nu met professionele inzet een versnelling maken met besparing.

De opmerkingen van de aanwezigen zijn te bundelen tot:
– Er is behoefte aan zichtbaar resultaat. WEN is breed en overstijgend bezig.
– Zorg voor financiële stimulans (bijv. korting bij collectieve inkoop, stel pakketten samen, publiceer ranking van doorgelichte leveranciers of geef bonus voor aanbrengen klant)
– Mensen willen ontzorgd worden
– Spreek mensen persoonlijk aan, creëer vraag, maak nieuwsgiering, zet professionele kennis van marketing in
– Laat ervaringen met besparingsmaatregelen uitwisselen via open dagen, thema-avonden, website etc.
– Inloopavonden per thema (incl. rekenvoorbeelden kosten/subsidies/opbrengsten)
– Besparingsthema’s waarvoor belangstelling is zijn:
Aardwarmte
Asbest/zon
Hybride warmtepomp
Isolatie
Pelletkachel
Zonnestroom collectief
Besluit: Het bestuur neemt de opmerkingen mee en zal de themagroepen op weg helpen.

B Zonne-energie
De verwerving van de RWZI locatie is nog niet geheel afgerond. Ook is er nog geen beschikking over SDE subsidie en de beroepsprocedure van de provincie loopt nog.
Besluit: de Werkgroep inpassing zonneveld gaat tevens onderzoeken welke andere locaties mogelijk geschikt zijn als zonneveld. De werkgroep zal bestaan uit: Geert van der Veen, Clemens van de Brink, Erwin Stegeman, Arie van Dijk en Jac Pluis(coördinator).
Liander brengt de infrastructuur in en om Wijnjewoude in kaart. Zo wordt zichtbaar waar extra belasting (on)mogelijk is.
Een collectief zonneproject op een bedrijfsdak is juridisch ingewikkeld. Toch gaat WEN ook die mogelijkheid onderzoeken.

C. Mono-mestvergisting
Ook hier hebben we een professionele projectmanager nodig. WEN wil in overleg met Friesland Campina (project Jumpstart) om te zien of er samenwerking mogelijk is. Ook wordt een jong experiment in Noord Deurningen met belangstelling gevolgd . Hierbij leveren 7 boeren biogas aan 2 grote fabrieken in de omgeving.

D. Verduurzaming huurwoningen
Het is nog niet gelukt om met Elkien concrete afspraken te maken over de verduurzaming van de 163 corporatiewoningen in Wijnjewoude. We hopen nog deze maand een stap verder te komen. Inmiddels heeft Gasunie belangstelling om eventueel te participeren via plaatsing van hybride warmtepompen. Een actie waarbij evt. ook huiseigenaren kunnen aansluiten.

Coöperatie-formaliteiten
Na de pauze worden de volgende zaken behandeld en door de leden akkoord bevonden:
– Notulen ledenvergadering 16 februari 2017
– Huishoudelijk Reglement
– Financiële verantwoording 2017 en begroting 2018.
– Kascommissie 2018: Margot Witlox en Arie van Dijk
– Contributie handhaven op nul euro
– Bestuurssecretariaat gaat over van Grietje Rooks op Frans Pool

Rondvraag
Jeroen Heijmerink RVO bepaal volgorde van projecten en maak concreet
Jan de Jong Min.EZK bewondert de energie van WEN team
Jac Pluis meer oog voor behoeftes van leden nodig
Esther van Amsterdam oproep in Ban voor deelname aan themagroepen
Jaap Laanstra inloopavond per thema. Voorlichting en opgave via site

De voorzitter besluit de ledenvergadering met dank voor alle suggesties en zegt toe dat het WEN-team er mee aan de slag gaat. Daarbij gaat hij ervan uit dat de leden meewerken om de gezamenlijke initiatieven tot een succes te maken.

 

Verslag tweede ledenvergadering WEN dd 16 februari 2017

Aanwezig 35 leden. Bericht van verhindering ontvangen van G. Rooks en J.L. Sijtsema

Na een hartelijk welkom hield voorzitter Pieter de Kroon een korte introductie waarin hij enkele feiten uit het afgelopen jaar aanstipte. Zo vormt de WEN adviseur een welkome aanvulling op de gemeentelijke informatiesite duurzaambouwloket. Het winnen van de Henk Aalderinkprijs, de leefbaarheidsprijs van grote plattelandsdorpen, was zowel voor WEN als Opsterland een hoogtepunt.
Ontwikkelingen uit het afgelopen jaar zijn via nieuwsbrieven aan de leden, en via De Ban aan het dorp bekendgemaakt. De belangrijkste werden vervolgens toegelicht aan de hand van presentaties. Bekijk de presentatie WEN 2016.

Michel Scherpenzeel werd, op voordracht van het bestuur, met algemene instemming benoemd in de bestuursvacature van Gosse Kooi.

Vervolgens werden de volgende thema’s gepresenteerd:
ODV energiebesparingsactie door voorzitter Wilmar Rohaan. Met financiële steun van NOC-NSF en grote vrijwillige inzet van oud-voetballers is ODV druk bezig met het uitvoeren van de geplande isolatiemaatregelen. Er komen zonnepanelen en een warmtepomp. Men verwacht een energiebesparing van 50%. Om de investeringen te kunnen financieren is een crowdfunding actie gestart waarbij 400 participaties a €100 euro worden verkocht tegen een vastgestelde rente van 2% en een looptijd van 15 jaar. Bekijk de presentatie ODV energieneutraal.
WEN adviseur Tjalling Reitsma. Met zijn bouwkundige en energietechnische ervaring kan Tjalling met WEN leden meedenken in hun besluitvorming rond energiebesparende maatregelen. De aangeschafte infrarood camera om energielekken in beeld te brengen, blijkt daarbij een goed hulpmiddel. De persoonlijke ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Vrijwilliger Reitsma heeft via zijn activiteiten voor WEN inmiddels een parttime baan gevonden.
Nieuwe website door Henk en Janny Janssen. Met een korte life-demonstratie wordt duidelijk gemaakt hoe je als WEN lid via de site wordt opgenomen in de WEN-gemeenschap. Zo kun je, in een beveiligde omgeving, in contact komen met andere leden om ervaringen te delen over besparingsmaatregelen en leveranciers en deelnemen aan peilingen en stemmingen.
Energiepark Tolleane door Jac Pluis. Pluis zet zich als projectleider momenteel vrijwillig voor WEN in. Voor het verwezenlijken van de ambities hopen we op een positief bestuursbesluit van It Wetterskip dat tegen de zomer verwacht wordt. Ondertussen oriënteert Jac zich, in goed contact met de omwonenden, op kansen voor een zonnepark, opwerking van biogas tot groen gas, energie-opslag en opwekking uit algen etc. Voor dit laatste wil Gerjan Goedvriend, een gepensioneerd chemicus, zijn enthousiasme en expertise inzetten.
Pluis benadrukt dat het gasverbruik ca driekwart van het totale energieverbruik vormt en dat de komende decennia gas wel nodig blijft. Het zou dus mooi zijn als we zelf groengas opwekken. Bekijk de presentatie van RWZI naar Energiepark.
Monomestvergisting. Melkveehouder Marco Pool wil deze nieuwe techniek toepassen om biogas te produceren, waarbij hij het restproduct digestaat tot een hoogwaardige kunstmest maakt.
Een haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat met SDE+ subsidie een aantrekkelijke businesscase ontstaat. Deze wordt nog versterkt wanneer het biogas wordt opgewerkt tot groengas dat via de aardgasleiding aan het dorp geleverd kan worden. Een centrale opwerkinstallatie zou optimaal renderen als nog enkele andere dorpsgenoten tot monovergisting overgaan. Voor belangstellenden wil WEN een speciale avond organiseren met diverse deskundigen. Bekijk de presentatie mono-vergisting.

De aanwezigen waren onder de indruk van de plannen en ontwikkelingen en gaven het bestuur groen licht om op de ingeslagen weg door te gaan.

Tenslotte vertelde Pieter de Kroon nog kort over de andere aandachtspunten van WEN:
• Postcoderoosproject. Op 2 maart zullen belangstellenden besluiten onder welke voorwaarden het eerste project van start gaat. Op een bedrijfsdak of op de grond, looptijd 15 of 25 jaar etc.
• Verduurzaming huurwoningen. De ambities van WEN en woningcorporatie Elkien lopen redelijk parallel. Als je duurzaamheid ook voor huurders haalbaar maakt, doe je echt wat voor ‘t dorp. En daar wil WEN aan werken, maar het vergt een lange adem.
• Verduurzaming MFC De Swingel en scholen. De dakconstructie van de sportzaal blijkt niet sterk genoeg voor zonnepanelen. Momenteel worden andere opties uitgezocht.
• Projectbalans. Hiermee wordt de financiële situatie van WEN over 2016 inzichtelijk.

Met woorden van dank voor de levendige betrokkenheid van de aanwezigen en de belofte dat de meeste documenten op wen.frl terug te lezen zijn, sluit de voorzitter de vergadering met de woorden “je krijgt er energie van”.

Tijdens de gezellige nazit zijn er nog heel wat energetische ervaringen gedeeld.

 

Verslag eerste ledenvergadering WEN dd 24 mei 2016

Aanwezig:  26 leden (incl. bestuursleden De Kroon, Kooi, Laanstra en Pool)

Bericht van verhindering ontvangen van 5 leden

Voorzitter Pieter de Kroon memoreert in zijn welkomstwoord dat coöperatie WEN, sinds de oprichting in oktober 2015, bijna 100 leden telt. Voor het 100ste lid is een kleine attentie beschikbaar. Aan het eind van de vergadering mag nieuw WEN-lid Peter van Vliet deze attentie in ontvangst nemen.

In vogelvlucht worden de activiteiten van het bestuur sinds de oprichting benoemd. De ISV energiesubsidie voor Wijnjewoude is in 3 maanden opgebruikt. Er zijn waardevolle relaties ontstaan met provincie en gemeente, Wetterskip en netbeheerder Liander. Met woningcorporatie Elkien staat een brainstorm op het programma, hoewel Elkien inzet op het afstoten van haar woningbestand in Wijnjewoude.

WEN kan een provinciale subsidie van bijna 22.000 euro verwachten via het Iepen Mienskipfuns. Dit bedrag is bestemd voor specifieke WEN projectonderdelen

De plannen voor het komende jaar zijn:

 1. Opzetten van een energie-helpdesk voor Wijnjewoude  eventueel met showroom
 2. Ontwikkelen van een interactieve website met functie voor peilingen en stemmingen en het delen van kennis en ervaringen
 3. Opstellen van een besparingsplan voor MFC De Swingel evt. in combinatie met de twee scholen (incl. educatieproject)
 4. Realiseren van een of meer Postcoderoosprojecten
 5. Onderzoek bij 5 woningtypes hoe ‘0 op de meter’ bereikt kan worden. Kennis delen!
 6. Met Wetterskip onderzoeken van mogelijkheden voor opwekking van elektriciteit en biogas op de op te heffen rioolwaterzuiveringslocatie aan de Tolleane (grote aansluiting)
 7. Onderzoek en opstellen businesscase voor monovergisting bij boeren  (biogas)
 8. Monitoren van de stand van zaken mbt energieverbruik en -opwek in Wijnjewoude
 9. Gebruik maken van warmtecamera van energieclub Oosterwolde
 10. WEN presenteren tijdens de Willedei 3 september
 11. Tweede open huizenroute 8 oktober

Als inspirerend voorbeeld vertelt Michel Scherpenzeel over de isolatie- en besparingsmaatregelen die hij heeft toegepast waardoor hij per maand voor elektriciteit 0 euro en voor gas nog slechts 20 euro uitgeeft.  Hij verwarmt water met zonlicht, stookt zo nodig bij met houtkachel, wint warmte terug uit ventilatiesysteem, slaat elektra op in soort accu en gebruikt alleen ledverlichting.

Vervolgens wordt ingezoomd op mienskip-energie. Er is teleurstelling over het feit dat een zonneveld vanuit de provincie niet/nauwelijks wordt toegestaan en een dorpsmolen door de huidige coalitie helemaal taboe verklaard is. Alternatief is investeren in een windmolen op het IJsselmeer. De opbrengst komt dan ten goede aan het dorp, hoewel de opwek in Wijnjewoude plaatsvindt.

Opwek elders sluit niet aan bij de WEN doelstelling om in eigen dorp minstens het eigen verbruik op te wekken. Bovendien willen de leden Wijnjewoude op de kaart zetten als duurzaam dorp. Daarom ligt de focus voorlopig op het collectief opwekken van zonnestroom in eigen dorp.

De Postcoderoosregeling lijkt een goede optie. Met maximaal 200 panelen zal de netaansluiting ongecompliceerd zijn. De coöperatie ontzorgt de participanten, die gedurende 15 jaar de energiebelasting over de door hen gebruikte stroom retour gestort krijgen.

Bij de huidige uitwerking blijkt het rendement bij deelname ca 3%. De paneelprijs zal uitkomen op ca 310 – 350 euro afhankelijk van de voorwaarden. Er zijn enkele dakeigenaren die, zonder vergoeding hun dak  beschikbaar willen stellen.

Na uitgebreide bespreking van mogelijkheden en condities voor een postcoderoosregeling, doet de voorzitter het voorstel om eerst de meningen te peilen. Het resultaat is als volgt: de meerderheid van de aanwezigen gaat voor opwek in eigen dorp, terwijl een minderheid ook wel voelt voor investering in een windmolen op zee. Minimaal 6 leden willen vrijblijvend met elkaar nadenken over de ins en outs van een postcoderoosproject. Binnenkort zal daartoe het initiatief worden genomen.

Besloten wordt de Postcoderoosregeling nog eens onder de aandacht te brengen van niet aanwezige leden.

Nadat de voorzitter deze levendige eerste ledenvergadering heeft afgesloten kan men zich aanmelden voor:

–          gratis onderzoek 0 op de meter

–          deelname open huizendag 8 oktober

–          opname huis met warmtecamera

–          WEN lidmaatschap

 

Wijnjewoude, 25 mei 2016

Janny Janssen