Vragen en Antwoorden Proeftuin PAW

Deze lijst met vragen en antwoorden wordt in de loop van de tijd aangevuld. Heb jij een vraag die hier niet bij staat of wil je reageren, dat kan door een mailtje te sturen naar info@wen.frl.

Algemene vragen

 

 

V Waarom Wijnjewoude?
A Het PAW beloont Wijnjewoude omdat het WEN-plan vanuit de Mienskip is ontstaan en er al 5 jaar hard aan wordt gewerkt om Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025 te verwezenlijken. En omdat we dat doen in goede samenwerking met onze partners Gemeente, Provincie, Gasunie en LTO Noord. Ook scoren we hoog omdat het plan als goed doordacht, professioneel en realistisch wordt beoordeeld. Het plan wordt gezien als een kansrijk en betaalbaar alternatief voor aardgas, zowel voor bewoners als samenleving als geheel. En het is goed kopieerbaar in andere plattelandsdorpen. De aanvraag is door de Gemeente Opsterland ingediend en de subsidie wordt ook via de gemeente ter beschikking gesteld. WEN krijgt de opdracht het plan uit te voeren en wil daarbij het dorp betrekken.

V Betekent dit nu dat WEN de vergister op het RWZI-terrein gaat bouwen?
A Nee en daar gaat deze subsidie ook niet over. De route naar aardgasvrij is wel door groengas op te wekken vanuit één of meer mestvergisters, alleen hoe, waar en op welke wijze is nog in onderzoek.

 

 

Verdeling van de Proeftuin bijdrage

 

 

V Wie bepaalt hoe het geld verdeeld wordt?
A De gemeente krijgt de PAW-bijdrage voor het plan van WEN. Dat betekent, dat de gemeente ook zeggenschap heeft over de besteding van het geld aan de plannen om Wijnjewoude aardgasvrij te maken. In de aanvraag van de subsidie zijn die plannen al vrij concreet beschreven. WEN gaat nu voorstellen maken, die aan de gemeente zullen worden voorgelegd. Voor WEN is het belangrijk, dat er een verdeling komt, die transparant en rechtvaardig is. Voorkomen moet bijvoorbeeld worden, dat mensen, die al veel gedaan hebben geen aanspraak meer kunnen maken op een bijdrage. Zoveel mogelijk inwoners moeten kunnen profiteren, waarbij besparen op energie het belangrijkste is.

V Als je de Proeftuinbijdrage van 4 miljoen euro over de ca 800 huishoudens in Wijnjewoude verdeelt, komt er dus € 5.000 per huishouden beschikbaar. Klopt dat?
A Nee, deze rekensom klopt niet helemaal. Allereerst is het bedrag inclusief BTW, goed om daar rekening mee te houden. De Proeftuin gaat om het verduurzamen van alle gebouwen in het postcodegebied 9241. Dat zijn dus niet alleen woningen, maar ook panden van bedrijven, verenigingen, kerken etc.
Bovendien van de 4 miljoen moeten ook de organisatie- en proceskosten betaald worden, zoals bijvoorbeeld voor vergunningen en advies en onderzoek. Daarnaast willen gemeente en WEN een buffer aanhouden voor onverwachte tegenslagen.
Welk subsidiebedrag per huishouden beschikbaar komt, wordt in de loop van de tijd vastgesteld. De proeftuin beslaat een periode van 8 jaar en is ook bedoeld om van te leren. WEN hoopt samen met de gemeente zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.

V Krijgt iedereen evenveel?
A Het zal niet zo zijn, dat de inwoners van Wijnjewoude zonder meer een bedrag op hun rekening gestort krijgen. Iedere inwoner kan een bijdrage krijgen die afhankelijk is van zijn persoonlijke plan om zijn huis duurzaam te maken en zo minder aardgas te verbruiken.
WEN is er voor het dorp is het uitgangspunt. Dus de inwoners moeten maximaal kunnen profiteren. En WEN wil ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ voorkomen. Eerlijk verdelen voorkomt ook, dat de eersten alles krijgen en er voor de laatsten geen geld meer is. Tegelijkertijd is het in zo’n project altijd handig er snel bij te zijn, al was het maar omdat dat voor het milieu het beste is.

V Is het geld alleen voor de leden van WEN?
A Nee, voor alle inwoners en eigenaren van andere panden. Want WEN is er voor het hele dorp.

V Is het geld alleen voor bewoners binnen de bebouwde kom?
A Nee, het gaat om postcodegebied 9241, dus ook buiten de bebouwde kom.

V Worden de huurwoningen binnenkort ook verduurzaamd?
A Dat zou WEN graag willen. Daarom zijn de gemeente en WEN met Elkien en Woonservice Friesland in gesprek over de vraag hoe hun bezit aardgasvrij kan worden. We zoeken ook naar andere mogelijkheden zodat de huurders mee kunnen profiteren.

V De gemeente Opsterland beheert het geld. Komen inwoners van andere dorpen ook in aanmerking?
A Het geld, dat via de PAW binnenkomt is voor Wijnjewoude bestemd. WEN gaat het voor de gemeente uitvoeren volgens de opdracht van de gemeente en op basis van het door PAW geaccepteerde plan.

V Gaat WEN een informatiepunt/steunpunt inrichten?
A WEN gaat de inwoners ondersteunen, daar is ook geld voor. Wat daarvoor het beste instrument is, gaan we nog met elkaar uitzoeken.

V Er wordt gesproken over een verduurzamingsplan voor mijn huis. Krijg ik hulp bij het maken van zo’n plan?
A Waarschijnlijk wel. WEN wil inwoners zo goed mogelijk ondersteunen bij hun vragen.

V Kan ik ook een beroep blijven doen op andere subsidieregelingen?
A Ja, dat kan.

 

 

Subsidie aanvragen

 

 

V Wanneer kunnen de inwoners hun aanvraag indienen?
A Het overleg met de gemeente hierover moet nog plaats vinden. De plannen moeten waarschijnlijk ook nog in de gemeenteraad besproken worden. Wij hopen, dat aanvragen vanaf 1 april 2021 ingediend kunnen worden. Maar besparen door bewuster om te gaan met energieverbruik kan natuurlijk morgen starten.

V Kunnen wij nu al zonnepanelen kopen of moeten we wachten totdat de regeling officieel in werking treedt?
A Ja, wil je voor een bijdrage in aanmerking komen dan zul je helaas wel moeten wachten tot de subsidieregeling in werking treedt. Dat is nu nog niet het geval. Eerst moet er nog een heleboel gebeuren, maar we hopen dat het per 1 april 2021 zover is. Overigens kun je wel alvast je persoonlijke verduurzamingsplan voorbereiden. Dat dient straks als basis voor je subsidie aanvraag en de toekenning.

V Ik heb mijn huis al verduurzaamd, Kan ik met terugwerkende kracht een bijdrage krijgen?
A Dat zal helaas niet gaan. Je plan voor verdere verduurzaming moet eerst goedgekeurd worden, voordat je in het kader van de PAW-regeling tot uitvoering over kunt gaan.

V Kunnen wij gebruik maken van de Proeftuinsubsidie bij het aanschaffen van zonnepanelen of geldt dat alleen voor isolatie?
A De proeftuin subsidie is bedoeld voor het (verder) verduurzamen van je huis. Op basis van jouw verduurzamingsplan geldt het dus ook voor zonnepanelen.

V Geldt de subsidie ook voor de aanschaf van energiezuinige apparatuur zoals de zuinigste categorie vriezer?
A Dat weten we nog niet. We moeten de definitieve regeling nog met de gemeente bespreken. In de Proeftuin ligt het eerste accent op het verminderen van gasverbruik. Maar WEN staat voor totale energiebesparing, dus ook van elektriciteitsverbruik. Daarbij willen we aansluiten bij het verduurzamingsplan van de individuele bewoner.

V Geldt het alleen voor hybride warmtepompen of komen zonnepanelen ook in aanmerking?
A Beide kan, het hangt ervan af, wat het beste bij jouw verduurzamingsplan past. Maar er kan misschien nog veel meer; dat wordt allemaal nog uitgewerkt

Heb jij een vraag die hier niet bij staat of wil je reageren, dat kan door een mailtje te sturen naar info@wen.frl.