Vragen en antwoorden

Deze lijst met vragen en antwoorden wordt in de loop van de tijd aangevuld. Heb jij een vraag die hier niet bij staat of wil je reageren, dat kan door een mailtje te sturen naar info@wen.frl.

Algemene vragen

V Waarom Wijnjewoude?
A Het PAW beloont Wijnjewoude omdat het WEN-plan vanuit de Mienskip is ontstaan en er al 5 jaar hard aan wordt gewerkt om Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025 te verwezenlijken. En omdat we dat doen in goede samenwerking met onze partners Gemeente, Provincie, Gasunie en LTO Noord. Ook scoren we hoog omdat het plan als goed doordacht, professioneel en realistisch wordt beoordeeld. Het plan wordt gezien als een kansrijk en betaalbaar alternatief voor aardgas, zowel voor bewoners als samenleving als geheel. En het is goed kopieerbaar in andere plattelandsdorpen. De aanvraag is door de Gemeente Opsterland ingediend en de subsidie wordt ook via de gemeente ter beschikking gesteld. WEN krijgt de opdracht het plan uit te voeren en wil daarbij het dorp betrekken.

V Betekent dit nu dat WEN de vergister op het RWZI-terrein gaat bouwen?
A Nee en daar gaat deze subsidie ook niet over. De route naar aardgasvrij is wel door groengas op te wekken vanuit één of meer mestvergisters, alleen hoe, waar en op welke wijze is nog in onderzoek.

V Kan je bij de PAW gewoon vrij kiezen van welke energie leverancier je het gas en stroom afneemt? 
Ja, maar je begrijpt dat WEN een aansluiting bij ons eigen coöperatieve energiebedrijf Energie Van Ons aanbeveelt. Dit omdat je dan lokaal opgewekte groene energie ontvangt waarvan de opbrengsten terug vloeien naar het dorp. Hoe mooi wil je het hebben.

Verdeling van de Proeftuin bijdrage

V Wie bepaalt hoe het geld verdeeld wordt?
A De gemeente krijgt de PAW-bijdrage voor het plan van WEN. Dat betekent, dat de gemeente ook zeggenschap heeft over de besteding van het geld aan de plannen om Wijnjewoude aardgasvrij te maken. In de aanvraag van de Rijksbijdrage PAW zijn die plannen al vrij concreet beschreven. WEN gaat nu voorstellen maken, die aan de gemeente zullen worden voorgelegd. Voor WEN is het belangrijk, dat er een verdeling komt, die transparant en rechtvaardig is. Voorkomen moet bijvoorbeeld worden, dat mensen, die al veel gedaan hebben geen aanspraak meer kunnen maken op een bijdrage. Zoveel mogelijk inwoners moeten kunnen profiteren, waarbij besparen op energie het belangrijkste is.

V Als je de Proeftuinbijdrage van 4 miljoen euro over de ca 800 huishoudens in Wijnjewoude verdeelt, komt er dus € 5.000 per huishouden beschikbaar. Klopt dat?
A Nee, dat klopt niet. Allereerst is het bedrag inclusief BTW, goed om daar rekening mee te houden. De Proeftuin gaat om het verduurzamen van alle gebouwen in het postcodegebied 9241. Dat zijn dus niet alleen woningen, maar ook panden van bedrijven, verenigingen, kerken etc.
Bovendien van de 4 miljoen moeten ook de organisatie- en proceskosten betaald worden, zoals bijvoorbeeld voor vergunningen en advies en onderzoek. Daarnaast willen gemeente en WEN een buffer aanhouden voor onverwachte tegenslagen.
Welke bijdrage per huishouden beschikbaar komt, wordt in de loop van de tijd vastgesteld. De proeftuin beslaat een periode van 8 jaar en is ook bedoeld om van te leren. Daarom starten we – na instemming van de gemeente – met een eerste stimuleringsregeling die loopt tot 2024. Misschien komt er daarna nog een tweede regeling afhankelijk van de opgedane ervaring en de tegen die tijd nog beschikbare middelen.

V Krijgt iedereen evenveel?
A Ja, de maximale bijdrage wordt voor iedereen gelijk. Maar het is niet zo dat je zondermeer een bedrag op je rekening gestort krijgt. Iedere inwoner van Wijnjewoude (postcode 9241) maakt zelf een plan om zijn huis duurzaam te maken en zo minder aardgas te verbruiken. Daarvoor kan hij dan de stimuleringsbijdrage aanvragen. Zoals het er nu uitziet heb je daar tot 1 januari 2024 de tijd voor. WEN is er voor het dorp is het uitgangspunt. Dus de inwoners moeten maximaal kunnen profiteren. Daarom willen we ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ voorkomen.

V Is het geld alleen voor de leden van WEN?
A Nee, voor alle inwoners. Er komt een bijdrage voor elk Wijnjewoudster adres.

V Is het geld alleen voor bewoners binnen de bebouwde kom?
A Nee, het gaat om postcodegebied 9241, dus ook buiten de bebouwde kom.

V Worden de huurwoningen binnenkort ook verduurzaamd?
A Dat zou WEN graag willen. Daarom zijn de gemeente en WEN met Elkien en Woonservice Friesland in gesprek over de vraag hoe hun bezit aardgasvrij kan worden. We zoeken ook naar andere mogelijkheden zodat ook de huurders mee kunnen profiteren.

V De gemeente Opsterland beheert het geld. Komen inwoners van andere dorpen ook in aanmerking?
A Het geld, dat via de PAW binnenkomt is voor Wijnjewoude bestemd. WEN gaat het voor de gemeente uitvoeren volgens de opdracht van de gemeente en op basis van het door PAW geaccepteerde plan.

V Gaat WEN een informatiepunt/steunpunt inrichten?
A WEN gaat de inwoners ondersteunen, daar is ook geld voor. Wat daarvoor het beste instrument is, gaan we nog met elkaar uitzoeken.

V Kan ik hulp krijgen bij het maken van plannen voor de verduurzaming van mijn woning?
A Ja, maar begin eens in je eigen buurt te vragen wat anderen van plan zijn of wat ze al gedaan hebben. Je moet dus echt wel zelf in actie komen! We leiden energiecoaches op om jou en je buren daarbij desgevraagd te ondersteunen.

V Kan ik ook een beroep blijven doen op andere subsidieregelingen?
A Ja, dat kan.

 

Subsidie aanvragen

V Wanneer kunnen de inwoners hun aanvraag indienen?
A Dat kan nu al via Mijn Aanvraag. Wacht met aanschaf/uitvoering tot je aanvraag is geaccepteerd.

V Ik heb mijn huis al verduurzaamd, kan ik met terugwerkende kracht een bijdrage krijgen?
A Dat zal helaas niet gaan. Maar misschien kan je toch nog een volgende stap maken, want daar gaat het om.

V Kunnen wij gebruik maken van de Stimuleringsbijdrage bij het aanschaffen van zonnepanelen of geldt dat alleen voor isolatie?
A De bijdrage is vooral bedoeld voor maatregelen waarmee je gas bespaart, maar  kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld zonnepanelen.

V Geldt de subsidie ook voor de aanschaf van energiezuinige apparatuur zoals de zuinigste categorie vriezer?
A Ja, ook voor koel- en vriesapparatuur. Kijk op de pagina over de stimuleringsregeling om te zien wat wel en wat niet in aanmerking komt.

V Moet je alles bij de lokale ondernemers bestellen en besteden, of mag het ook elders?
A Je mag zelf bepalen met welke bedrijven je in zee gaat, maar je begrijpt dat WEN de lokale ondernemers graag steunt. De Proeftuin is immers ván, vóór en dóór het dorp.

Heb jij een vraag die hier niet bij staat of wil je reageren, dat kan door een mailtje te sturen naar info@wen.frl.

Disclaimer
Er kunnen aan de antwoorden op deze website geen rechten worden ontleend.